กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ
Word Search ม. 1 22 / 25 คน ครูน้ำฝน โทปุญญานนท์ ปกติ
วิทยาศาตร์ ม. 1 25 / 25 คน เต็ม ครูศรีพรรณ นาพรม ล็อคกิจกรรม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม. 1 30 / 30 คน เต็ม ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์, ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ ปกติ
เยาวชนคุณธรรม ม. 1 0 / 50 คน นางสาวนฤมล ดวงสร้อย ,นางสาวปุญญิสา อายุยืน ปกติ
English Time ม. 1 25 / 25 คน เต็ม ครูสุกัญญา สว่างวัล ปกติ
ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
ถักโครเชต์เบื้องต้น ม. 1,2,3 21 / 25 คน ครูศิริพร จิตอารีย์ ปกติ
ล้านนาศึกษา (ม.ต้น) ม. 1,2,3 49 / 50 คน ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
K-POP ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูลีน่าร์ เรือนทิพย์ ปกติ
SMART SCOUT YRC ม. 1,2,3 9 / 30 คน ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
ท่องโลกญี่ปุ่น ม. 1,2,3 50 / 50 คน เต็ม ครูเกศินี เทพทอง, ครูธีรัช ลอมศรี ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 1,2,3 15 / 25 คน นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva ม. 1,2,3 34 / 33 คน ครูนพดล ขอดคำ, ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ปกติ
ภาษาไทยพาเพลิน ม. 1,2,3 17 / 25 คน ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ ปกติ
To be number one (ม.ต้น) ม. 1,2,3 49 / 51 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ ปกติ
A-math ม. 1,2,3 28 / 28 คน เต็ม ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน ปกติ
ศิลปะประดิษฐ์ ม. 1,2,3 28 / 30 คน นางศิริพร สายสอน ,นายสิริราช ดาวเลิศ ปกติ
เวทคณิต (Vedic Mathematics) ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน ปกติ
ดูหนังวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 24 / 25 คน เจษฎา เจริญชัยชนะ ปกติ
นาฏศิลป์ม.ต้น ม. 1,2,3 18 / 30 คน ครูปิยวรรณ บุญธิมา ,ครูธันย์ชนก จิวเดช ล็อคกิจกรรม
สนุกคิด คณิตศาสตร์ ม. 1,2,3 26 / 26 คน เต็ม ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ ปกติ
กอล์ฟ ม.ต้น ม. 1,2,3 23 / 25 คน นายสุรชัย พฤกษาสกุล ปกติ
หนังสือเล่มเล็ก ม. 1,2,3 15 / 30 คน ครูคณาวุฒิ วรนุช ปกติ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart) ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม ครูภานุพันธุ์ ขันธะ ปกติ
สารวัตรนักเรียน ม.ต้น ม. 1,2,3 46 / 50 คน นายทวี ฤทธิเดช , นายทัพไทย ทะลือชัย, นายธนวัฒน์ ฤทธิเดช ปกติ
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน ปกติ
คณิตคิดสนุก ม. 1,2,3 23 / 25 คน ครูขนิษฐา คมขำ ปกติ
SUDOKU ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นาง ณ ชนก ปาลี ปกติ
ชุมนุม กีฬาฟุตบอล YRCFC ม. 1,2,3 100 / 103 คน ครูวรกิจ สัตยวงค์,ครูวัชรพงษ์ ธะนันศรี ปกติ
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม. 1,2,3 48 / 50 คน ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย, ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ ปกติ
นวัตกรน้อย ม. 1,2,3 3 / 75 คน ครูชัญญะพิชญ์. ระดม,ครูเปี่ยมสุข. ชูตระกูล, ครูมัลลิกา. ถิราวัตร ปกติ
ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม ม. 1,2,3 39 / 40 คน ครูศศิธร สุริยา, ครูจิรสุดา ธรรมรังษี ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ม. 1,2,3 23 / 35 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
Board Games ม. 1,2,3 23 / 25 คน T. Willem Op den Brouw ล็อคกิจกรรม
Fun with English ม. 1,2,3 13 / 25 คน T. Richard Bennett ล็อคกิจกรรม
A-Math ม. 1,2,3 2 / 50 คน T.Jennifer E.Manuel,T.Yulia Ryakova ล็อคกิจกรรม
YEP/YIP All Star Basketball Club ม. 1,2,3 26 / 50 คน T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ ล็อคกิจกรรม
Badminton Club ม. 1,2,3 21 / 25 คน T.Rene Saromines ล็อคกิจกรรม
Crossword Game ม. 1,2,3 10 / 25 คน T.Arnel Tello Rimando ล็อคกิจกรรม
Mobile Esports Games ม. 1,2,3 26 / 50 คน T.Flor Angeline Solivan,ครูพงศ์เกษตร จันทรบูรณ์ ล็อคกิจกรรม
Drawing/Coloring Book Club ม. 1,2,3 4 / 25 คน T.Karen Kimball ล็อคกิจกรรม
Internet and Gaming ม. 1,2,3 19 / 25 คน T.Mario Simic ล็อคกิจกรรม
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ม. 1,2,3 1 / 25 คน ครูกาญจนา ศิริบุญยืน ปกติ
Relax Bio by Kruwan ม.ต้น ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเปรมิกา (นักศึกษาฝึกสอน) ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร ปกติ
อยากเรียนอะไรก็บอกมา ม. 1,2,3 38 / 41 คน ครูวรฤทธิ์ อุดพรม ปกติ
ยุวบรรณารักษ์ ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง ปกติ
ดนตรีไทย-พื้นเมือง ม. 1,2,3 7 / 25 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13 ม. 1,2,3 33 / 40 คน ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมประวัติศาสตร์ล้านนา ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายอภิภูมิ เปลียวปลอด ปกติ
นักเขียนรุ่นเยาว์ ม. 1,2,3 19 / 25 คน ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ ปกติ
แสนเบิกบานอ่านปันสุข ม. 1,2,3 0 / 30 คน คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล ปกติ
เปิดโลกการอ่าน ม. 1,2,3 17 / 40 คน ครูวรรษมน เจริญทรัพย์,ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก ปกติ
Basketball (บาสเกตบอล) ม. 1,2,3 39 / 55 คน นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล , นายวัชรพงษ์ ธนันศรี ปกติ
Homework catch up ม. 1,2,3 0 / 25 คน T.Sam Mitchell ล็อคกิจกรรม
Netflixism and the Life Matter ม. 1,2,3 50 / 50 คน เต็ม ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล,ครูณัชพล คำวงค์ษา ปกติ
Butterfly effect "ผีเสื้อขยับปีก" ม. 1,2,3 29 / 30 คน ว่าที่ ร้อยตรี ยนตรการ จินะคำปา , นางพิกุล บำเรอจิตต์ ปกติ
เพราะชีวคือชีวิต ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์ ปกติ
หมากรุกสากล ม.ต้น ม. 1,2,3 20 / 25 คน ครูวิชิต สอาดล้วน, ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ปกติ
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น ม. 1,2,3 15 / 20 คน ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
ภาษาจีนหรรษา ม. 1,2,3 11 / 25 คน ครูFu Bin ปกติ
Enjoy English Games ม. 1,2,3 10 / 25 คน นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร ปกติ
Explore the world ม. 1,2,3 0 / 20 คน นางสุรีย์ รัตนธรรม, นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว ปกติ
Healthy online ม. 1,2,3 0 / 30 คน ครูณัฐริณทร์ , ครูกาญจนา ปกติ
English variety ม. 2 15 / 20 คน ครูปรารถนา จีนาใหม่ ปกติ
ออกกำลังกายสไตล์จีน ม. 2 0 / 50 คน ครูกัลยาณี,ครูภัสร์ชนกพร,Mr.Fu Bin ปกติ
คณิตพาเพลิน ม. 2,3 24 / 25 คน ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม ปกติ
Video Blog (Vlog) ม. 2,3 18 / 20 คน ครูธีรวัฒน์ บุญทวี, ครูศรินยา ฤทธิเดช ปกติ
คณิตวันละข้อ ม. 3 11 / 25 คน ครูจารุวรรณ ศริจันทร์ ปกติ
ชุมนุมไฟฟ้าน่ารู้ ม. 3 22 / 25 คน ครูวราภรณ์. เป้ามณี ปกติ
นักอ่าน ม. 3 12 / 20 คน นางอำพรรณ ใจแน่น ปกติ
สภานักเรียน ม.3 ม. 3 7 / 10 คน ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก ล็อคกิจกรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ม. 4 11 / 25 คน ครูจริณญา นามวงค์ ปกติ
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเอง ม. 4 5 / 25 คน ครูมานพ พิชยศ ปกติ
นักสถาปนิก ม. 4 0 / 25 คน ครูประเทือง ใจแก้ว ปกติ
จิตอาสาพัฒนาชีวิต ม. 4 8 / 25 คน ครูมนู กันทะวงค์ ปกติ
Fine Friday ม. 4 15 / 25 คน ครูวิลาวัลย์ เทพจักร ปกติ
นักธุรกิจรุ่นเยาว์ ม. 4 3 / 15 คน ครูมัลลิกา ถิราวัตร ปกติ
Connecting Classrooms ม. 4 0 / คน นางชวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์, นางสาวเกศริน จักรมณี ล็อคกิจกรรม
ฝึกสมองประลองปัญญา ม. 4 4 / 25 คน ครูอรวรรณ คงบรรทัด ปกติ
ท่องเที่ยวจีน ม. 4 48 / 50 คน ครูบานเย็น ฤทธิไตรภพ , ครูอมรพรรณ มูลหล้า ปกติ
ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย) ม. 4,5 23 / 25 คน ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
วันละนิดกับคณิตศาสตร์ ม. 4,5 0 / 25 คน ครูกัญปภัสร์ คำป้อ ปกติ
พสวท.สมทบ ม. 4,5 65 / 90 คน ครูธีรุตม์ บุญมา, ครูวิลาวัลย์ เทพจักร, ครูเจษฎา เจริญชัยชนะ, ครูอภิณห์พร มาตรมูล ปกติ
Photography Techniques ม. 4,5 8 / 10 คน ครูนิโรจน์ แก้วชะเนตร ปกติ
แอปพลิเคชันน่ารู้ ม. 4,5 7 / 25 คน ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ปกติ
Nature and Happiness ม. 4,5 24 / 25 คน ครูแคทลียา สมแปง ปกติ
Easy Physics ม. 4,5 19 / 25 คน ครูลลนา ใหลเจริญ ปกติ
ภาพสวยด้วย Canva ม. 4,5 24 / 25 คน รสสุคนธ์ เมืองเมฆ ปกติ
ดาราศาสตร์ ม. 4,5 1 / 25 คน นายไกรศร จองมูลสุข ปกติ
เครื่องบินบังคับวิทยุ ม. 4,5 2 / 5 คน ครูสุรัตน์ กาบทุม ปกติ
ภาษาไทยไขขาน ม. 4,5 2 / 50 คน ฐปกร ศิลาพรรณ, นุจารี สุขดีเมฆ ปกติ
Explore the world ม. 4,5 0 / 20 คน นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว, นางสุรีย์ รัตนธรรม ปกติ
The crazy science band ม. 4,5 16 / 25 คน ครูมงคล ปัญญารัตน์, ครูกัญปภัสร์ คำป้อ ล็อคกิจกรรม
ยุวคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 13 ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ล็อคกิจกรรม
ครอบครัวเดียวกัน ม. 4,5,6 0 / 25 คน นายสราญ คำอ้าย ปกติ
แคทวอร์กบอกข่าว ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 4,5,6 9 / 25 คน นายณัฐพล​ นันโท ล็อคกิจกรรม
สานฝันสู่นักเขียน ม. 4,5,6 12 / 50 คน ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ , ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ ปกติ
To be number one (ม.ปลาย) ม. 4,5,6 26 / 50 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ , ครูทักษ์ ปกติ
นาฏศิลป์ ม. 4,5,6 15 / 25 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ,ครูปวริศา สิทธิ ล็อคกิจกรรม
DPST YRC STEM Club ม. 4,5,6 38 / 100 คน ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์, ครูวัชราพร ฉลาด, ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง ล็อคกิจกรรม
อาหารหลากลาย ม. 4,5,6 26 / 27 คน ครูวิจิตตรี ภักดี ปกติ
I Love Chem. ม. 4,5,6 3 / 25 คน ครูนัฐยา ทองจันทร์ ปกติ
English Drama and Skit ม. 4,5,6 23 / 50 คน ครูพรทิพย์ ณ เชียงใหม่,ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ ปกติ
DIY Biology ม.ปลาย ม. 4,5,6 23 / 25 คน นายมงคล ปัญญารัตน์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2 ม. 4,5,6 107 / 100 คน นายพัทธยากร บุสสยา ล็อคกิจกรรม
กอล์ฟ ม.ปลาย ม. 4,5,6 18 / 25 คน ครูทศพล สุภาหาญ ปกติ
พิชิตโจทย์คณิต ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูเกศแก้ว ชื่นใจ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม. 4,5,6 39 / 100 คน ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน ล็อคกิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ม. 4,5,6 7 / 25 คน ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ,ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
YC เพื่อนที่ปรึกษา ม. 4,5,6 20 / 25 คน ครูกัญญณัช จิวหานัง ปกติ
โยธวาทิตและดนตรี ม. 4,5,6 8 / 30 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
Movie Club ม. 4,5,6 40 / 50 คน T.Cirilo Ortega Lim,ครูธนาอร โหละสุต ล็อคกิจกรรม
World History ม. 4,5,6 0 / 25 คน T.Sajan Palanchoke ล็อคกิจกรรม
META vGaming Club (MLIB) ม. 4,5,6 7 / 25 คน T.Harold Dan Cabalida ล็อคกิจกรรม
Relax Bio by Kruwan ม.ปลาย ม. 4,5,6 49 / 60 คน ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 3 ม. 4,5,6 40 / 100 คน ครูสาวิตรี อายุวรรณา ล็อคกิจกรรม
เกมคอนเทนต์ในยูทูป ม. 4,5,6 28 / 50 คน นางสาวธีรฎา ไชยเดช, นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล ปกติ
จิตอาสา ม.ปลาย ม. 4,5,6 20 / 25 คน ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช ปกติ
ภาษาพาเพลิน ม. 4,5,6 35 / 58 คน ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน ล็อคกิจกรรม
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 11 / 30 คน ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
Chemistry Diary ม. 4,5,6 2 / 25 คน คุณครูศุภรา ถาอินทร์ ปกติ
First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน) ม. 4,5,6 24 / 26 คน นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมอาเซียน ม. 4,5,6 13 / 25 คน ครูสุภารัตน์ คากิซากิ ปกติ
บรรณารักษ์อาสา ม. 4,5,6 9 / 30 คน ครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง ปกติ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก(เกาหลีใต้) (รหัส classroom o2egefl ) ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูจินตรา ร่มโพธิ์ ปกติ
ํYRC Go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ม. 4,5,6 5 / 25 คน ครูจิตรัตน์ดา ปกติ
ดนตรีไทย-พื้นเมือง ม. 4,5,6 7 / 25 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ล็อคกิจกรรม
ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน ม. 4,5,6 15 / 50 คน ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+ ปกติ
สนุกกับชีววิทยา ม. 4,5,6 10 / 25 คน นางมนฤดี ธรรมสอน ปกติ
Learn English with TikTok ม. 4,5,6 12 / 45 คน ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง ปกติ
Roborobot ม. 4,5,6 7 / 25 คน ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์ ปกติ
ตะกร้อYRC ม. 4,5,6 15 / 25 คน ครูศุภชาติ ปกติ
เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) ม. 4,5,6 8 / 26 คน วิเชียร มหาพรหม ปกติ
กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก ม. 4,5,6 18 / 25 คน ครูธนิต วงค์ทอง ปกติ
YRC Zero Wase ม. 4,5,6 3 / 25 คน ครูชลธิชา พิกุลวรชัย ปกติ
บำเพ็ญประโยชน์ ม. 4,5,6 3 / 25 คน ครูมาติกา กันต์กวี ปกติ
ไขความลับประวัติศาสตร์ ม. 4,5,6 2 / 25 คน ครูกุลชาติ ชัยมงคล ปกติ
STEAM4Fun ม. 4,5,6 1 / 25 คน นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 ม. 4,5,6 99 / 100 คน ผกท.อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ล็อคกิจกรรม
ใครไม่ติ ตรีมูรติ ม. 4,5,6 23 / 25 คน ครูเกศริน จักรมณี ปกติ
หมากรุกสากล ม.ปลาย ม. 4,5,6 10 / 25 คน ครูวิชิต สอาดล้วน, ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ปกติ
คลินิคคอมพิวเตอร์ ม. 4,5,6 6 / 25 คน ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูบรรจง คำวังสืบ ปกติ
สารวัตรนักเรียน ม.ปลาย ม. 4,5,6 7 / 25 คน ครูทวี ฤทธิเดช, ครูธนวัฒน์ ฤทธิเดช, นายทัพไทย ทะลือชัย ปกติ
Physics กับ Super Hero ม. 4,5,6 4 / 20 คน นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ ปกติ
Math Camp ม. 5 25 / 45 คน ครูมณีรัตน์ ธินะ ล็อคกิจกรรม
คลินิกคณิตศาสตร์ ม.5/12-15 ปีการศึกษา 2564 ม. 5 2 / 25 คน นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ปกติ
สภานักเรียน ม.5 ม. 5 25 / 33 คน ครูเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 ม. 5,6 49 / 80 คน ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4 ม. 6 54 / 55 คน ครูอัญภัทร บุตรพรหม ล็อคกิจกรรม
GiftedMath602 ม. 6 26 / 30 คน ครูสุกัญญา เหมืองสอง ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 ม. 6 54 / 55 คน ครูไพรัช เฉยเมล์ ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม. 6 56 / 54 คน นายชนพัฒน์ นาคยา ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 ม. 6 0 / 50 คน นายทวี ฤทธิเดช ล็อคกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/9 ม. 6 32 / 49 คน นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์,นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/15 ม. 6 20 / 44 คน ครูพัชรินทร์ อู่ทอง , ครูธีรัช ลอมศรี, ครูนันทิตา รัตนธรรม ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/5 ม. 6 26 / 45 คน ครูจริณญา นามวงค์, ครูเทวิน มูลวรรณ์ ปกติ
ชุมนุม ส่งเสริมวิชาการ ม.6/10 ม. 6 29 / 50 คน ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์, ครูสุชาติ รัตนธรรม, ครูนุจารี สุขีเมฆ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/8 ม. 6 15 / 24 คน ครูสุภาสินี เสวันตุ่น , ครูเกศริน ธรรมขันแข็ง ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/1 ม. 6 22 / 29 คน ครูกุลวรรธน์ อินทะอุด, ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/11 ม. 6 21 / 41 คน นางสาวชลดา สุมา, นายกุลชาติ ชัยมงคล ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/4 ม. 6 32 / 45 คน นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์, นางพิมลพร แสนสุรินทร์, นางนันทนัช นันทพงษ์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/16 ม. 6 15 / 33 คน นางวิรัชนี มาทันตัง/นางณัชชา อินทร ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/13 ม. 6 3 / 45 คน ครูไพริน นันทะเสน, ครูอาณัตพงษ์ แก้วทา ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6 ม. 6 35 / 45 คน ครูเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ , ครูชลธิชา พิกุลวรชัย ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/14 ม. 6 28 / 40 คน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/3 ม. 6 25 / 43 คน นางบุปผา ธนะชัยขันธ์ , นายชัชวาลย์ มันเทศวรรค์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/7 ม. 6 25 / 25 คน เต็ม ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/12 ม. 6 17 / 40 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูดิสกร นินนาทโยธิน ปกติ
ชุมนุมวิชาการ ม.6/7 ม. 6 6 / 25 คน ครูโชคชัย ใจแน่น ปกติ