โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ํYRC Go Green เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจิตรัตน์ดา
สถานที่เรียน :  ห้องเรียนสีเขียว วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:16:39 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52682
 นางสาวเยาวลักษณ์    อินตะมูล
5/6  
2 52704
 นางสาวธัญชนก    ใจใหม่
5/6  
3 52816
 นางสาวดลยา    บุญปั๋น
5/6  
4 53178
 นางสาวสิริธิดา    ขันแก้วผาบ
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 4 คน