โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สนุกกับชีววิทยา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : นางมนฤดี ธรรมสอน
สถานที่เรียน :  ตึก10 ข้างห้องเกียรติยศ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:43:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54027
 น.ส.ทิพย์อาภา    ชัยวงค์แก้ว
4/10  
2 53999
 น.ส.เมษินี    ชอบจิต
4/10  
3 53811
 น.ส.ปราณปรียา    กุลนาทอง
4/10  
4 53797
 นายวีรภัทร์    อารีราษฎร์
4/10  
5 53600
 นายปัณณวัฒน์    จันทร์นวล
4/10  
6 53586
 นายธนากร    ใจสม
4/10  
7 54022
 นายณัฐภูมิ    บุญรัตน์
4/5  
8 51584
 น.ส.สุพิชญา    พลยา
4/3  
9 53955
 น.ส.ชุตินันท์กา    เจริญพรวัฒนากุล
4/1  
10 53702
 น.ส.อัจฉราพร    วังอุทัยศรี
4/1  
11 53695
 น.ส.ธีร์จุฑา    หวลกาพย์
4/1  
12 50803
 นางสาวลภัสรดา    ดิษยธนชาติ
5/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 12 คน