โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เปิดโลกการอ่าน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรรษมน เจริญทรัพย์,ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก
สถานที่เรียน :  อาคาร 8 ห้อง 814 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:53:58 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53676
 ด.ญ.ศศิการ    มาสขาว
1/13  
2 53911
 ด.ญ.ปณิตา    คำยนต์
1/3  
3 53402
 ด.ญ.ชารีรัตน์    สวนหมาก
1/3  
4 53376
 ด.ช.สรวัชร์    จิตรบุญ
1/3  
5 53052
 เด็กชายสิปปกร    รัตนวรรณ์
2/5  
6 52644
 เด็กชายชรัณย์ภัทร์    พงษ์เย็น
2/10  
7 52672
 เด็กชายณัฐชนน    หล้าใจ
2/11  
8 52967
 เด็กชายภัทร์ภณ    ตามา
2/11  
9 52854
 เด็กชายศักดาบดินทร์    นนธิ
2/11  
10 52272
 เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ์    ใจวีระวัฒนา
3/4  
11 52277
 เด็กหญิงปาณิสรา    ปินตา
3/13  
12 52274
 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    ภิญโญจิตร
3/13  
13 52222
 เด็กหญิงกฤตยา    พรหมจักร์
3/13  
14 51901
 เด็กหญิงวริศรา    เนตรประสาท
3/13  
15 52271
 เด็กหญิงพิชญ์ชญานิษฐ์    ใจวีระวัฒนา
3/5  
16 52066
 เด็กหญิงฉันท์ชนิต    ปานแสง
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน