โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1       ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายทวี ฤทธิเดช
สถานที่เรียน :   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:56:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49609
 นายณัฏฐชัย    นนทะสร
6/1  
2 49488
 นายเกื้อคุณ    ชมชื่น
6/15  
3 49311
 นายเดโชชัย    บุญรสศักดิ์
6/15  
4 49207
 นายณัฐนนท์    คำเสาร์
6/15  
5 49203
 นายชยุตรา    ผาวงศ์
6/15  
6 49323
 นายใจปรีดา    พรมเพ็ชร์
6/13  
7 49866
 นายกันตพัฒน์    วงศ์เขื่อนแก้ว
6/8  
8 49302
 นายชิษณุพงศ์    อภิวงศ์เจริญ
6/8  
9 51742
 นายตรีสุวรรณ    เดชะกูล
6/6  
10 49602
 นายกฤตภาส    ราชบัณฑิตย์
6/6  
11 52344
 นายชนธวัส    เตโม
6/4  
12 49258
 นายจีราวัฒน์    สุขจุ้ย
6/4  
13 49573
 นายกานต์    กาวงศ์
6/2  
14 49234
 นายณัฐภัทร    วรหาญ
6/2  
15 49558
 นายณัฐณัส    อมรศรีวัฒนกุล
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน