โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YEP/YIP All Star Basketball Club       ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์
สถานที่เรียน :  ยุพราชรังสรรค์ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:29:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54102
 ด.ญ.มนัสพร    เชื้อผู้ดี
1/14  
2 54101
 ด.ญ.เรอินะ    โคะอิเดะ รักดี
1/14  
3 54103
 ด.ช.เภียว    โมกขะสมิต
1/14  
4 53997
 ด.ช.ชยธร    อาริกา
1/2  
5 53829
 ด.ช.พสุทา    ณ นคร
1/2  
6 53728
 ด.ช.จัสติน แมทธิว    อิสราเอล
1/1  
7 52769
 เด็กชายปริยากร    ใจอินทร์
2/1  
8 52038
 เด็กชายกฤตนนท์    แสงฉาย
3/7  
9 51704
 เด็กชายธนภัธร์    ประทีปแก้ว
3/1  
10 53577
 นายดนุพงศ์    เฉิดพงษ์ตระกูล
3/1  
11 51885
 เด็กชายเควิน ทำบุญ    โพโพโลสกี
3/1  
12 51915
 เด็กชายอรุษ    หิรัญวัฒน์
3/1  
13 52424
 เด็กชายมิตรแท้    แสนนิล
3/2  
14 51701
 เด็กชายธีระโชติ    ฟูใจ
3/7  
15 51973
 เด็กชายอิงควัตถ์    แถมสุข
3/14  
16 51960
 เด็กชายธรรมธร    สุกะโต
3/14  
17 51825
 เด็กชายนพดล    ใจสาม
3/14  
18 51802
 เด็กชายพัชรพล    พลอยแย้ม
3/14  
19 51779
 เด็กชายชยกร    จีสันติ
3/14  
20 51981
 เด็กชายนาโน    ซาคาโมโต
3/7  
21 51729
 เด็กชายปัณณวิชญ์    ปันสุวรรณ์
3/14  
22 51709
 เด็กชายชนกันต์    ภูมูล
3/14  
23 52232
 เด็กชายศราวุฒิ    ธิสกุล
3/7  
24 52224
 เด็กชายกฤษณะ    ขุนจันทร์
3/7  
25 51732
 เด็กชายธนกฤต    บวรเลิศศักดา
3/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน