โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Roborobot      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเสกสรร สรรสรพิสัทธิ์
สถานที่เรียน :  ห้อง Fabrication Lab วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:55:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51247
 นายวาเม    สิงหพันธุ์
4/5  
2 51361
 นายกฤต    พรหมอินทร์
4/5  
3 53608
 นายพชรนิติ    นนทะคำจันทร์
4/5  
4 51042
 นายนนทน์    พิทักษ์ไตรภพ
4/11  
5 50715
 นายธีรดนย์    มาละฟู
5/1  
6 50720
 นายพุฒิพงศ์    ชุติพงศ์วาณิชย์
5/1  
7 52743
 นางสาวนิสริน    มะหะหมัด
5/5  
8 52708
 นางสาวจิดาภา    อุปนันชัย
5/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน