โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คลินิคคอมพิวเตอร์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ,ครูบรรจง คำวังสืบ
สถานที่เรียน :  อาคาร10 ชั้น 2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:37:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54018
 น.ส.นวิภิญย์    หงษ์พิทักษ์กุล
4/5  
2 51058
 นายภูธิต    ไชยวงค์
4/6  
3 51411
 นายกาลลิขิต    เภารัตน์
4/10  
4 52560
 นางสาวญาณวดี    ศรีสล้าง
5/1  
5 50505
 นายภัทรพล    บุญยมหา
5/5  
6 50699
 นายพีรพัฒน์    จูใจหาญ
5/6  
7 50760
 นายนัฐพงษ์    กวงแหวน
5/7  
8 52624
 นายธนากร    ชื่นกันยารัตน์
5/7  
9 50475
 นายพีรัชชัย    จันตาราม
5/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9 คน