โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ของเล่นวิทยาศาสตร์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน
สถานที่เรียน :  อาคาร3 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:53:59 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53880
 ด.ช.จีระพัฒน์    ทิพย์ลุ้ย
1/15  
2 53985
 ด.ช.ภาณัฐ    ฟองจันทร์
1/2  
3 53862
 ด.ช.ชัยวิวัฒน์    มาเขียว
1/3  
4 53372
 ด.ช.ชยพล    พรหมมา
1/5  
5 53714
 ด.ช.กิตติกวิน    เคลือภู่
1/5  
6 53863
 ด.ช.คณิศร    ชุมทอง
1/10  
7 53415
 ด.ช.ปรเมศวร    ศรีมงคล
1/12  
8 53561
 ด.ช.แทนคุณ    ไชยวุฒิ
1/12  
9 53389
 ด.ญ.ณัฏฐกมล    ตาละ
1/13  
10 53715
 ด.ญ.ปรางวรินทร์    อินแหลง
1/13  
11 54091
 ด.ช.นฤดม    เลิศสุรวัฒน์
1/13  
12 53931
 ด.ช.จักรกฤช    พลเยี่ยม
1/2  
13 53872
 ด.ช.ก้องเกียรติ    เกษร
1/2  
14 53938
 ด.ช.ภูริณัฐ    ภูมี
1/1  
15 53049
 เด็กหญิงชัญญา    ธนทรัพย์สิริกุล
2/3  
16 53066
 เด็กชายพัฒนกรณ์    คำทอน
2/3  
17 52931
 เด็กหญิงกัญญานัฐ    เด่นรุ้ง
2/6  
18 52953
 เด็กหญิงนพวรรณ    ไชยวงษ์
2/6  
19 52626
 เด็กชายกัญจน์อมร    ศิลปเสริฐ
2/11  
20 52915
 เด็กชายธนดล    กาละนัง
2/11  
21 52892
 เด็กชายธนกฤต    วงษ์กาญจนกุล
2/13  
22 53315
 เด็กหญิงณัฏฐนันท์    อินสอน
2/3  
23 53030
 เด็กชายพุฒิชัย    พฤกษาอารักษ์
2/3  
24 52087
 เด็กหญิงธฤษวรรณ    บรรณา
3/5  
25 52101
 เด็กหญิงธิดารัตน์    พินิจวงษ์
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน