โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  GiftedMath602      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกัญญา เหมืองสอง
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/2 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 15:04:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49218
 นางสาวพรญาณี    คำผิว
6/2  
2 49985
 นายปฐานันดร์    จันภิรมณ์
6/2  
3 51710
 นางสาวณิชาภัทร    เอี่ยมพิสิฐวรกุล
6/2  
4 51782
 นางสาวไปรยา    ดวงแก้ว
6/2  
5 51783
 นางสาวปิยวรรณ    เฉลิมยุทธ
6/2  
6 51827
 นางสาวชนาภัทร    อินทรอักษร
6/2  
7 51888
 นางสาวธัญวรัตน์    มูลเรือน
6/2  
8 51927
 นางสาวณัฐชนันท์    เพราะสำเนียง
6/2  
9 51939
 นางสาวอัจฉราพร    วิชา
6/2  
10 52283
 นายปฐมรัตน์    ฟักตั้ง
6/2  
11 52311
 นางสาวสุมิตรา    เรืองศรี
6/2  
12 52327
 นางสาวชลธิชา    มาศแสน
6/2  
13 49920
 นางสาวอัญชิษฐา    เพ็ญอัมพร
6/2  
14 49834
 นายคิดดี    สมทา
6/2  
15 49335
 นางสาวสมิตานันท์    สันชัย
6/2  
16 49341
 นายสรวิชญ์    อุทัศ
6/2  
17 49489
 นางสาวกมลลักษณ์    ขันตี
6/2  
18 49508
 นางสาวบวรลักษณ์    พุทธวงค์
6/2  
19 49550
 นายชวกร    สะอาดล้วน
6/2  
20 49560
 นายเทพบดินทร์    ใจอินสม
6/2  
21 49590
 นางสาวธมลวรรณ    จึงประภา
6/2  
22 49678
 นางสาวปณพร    เป็งศรี
6/2  
23 49684
 นางสาวธนิดา    วงษาชม
6/2  
24 49754
 นางสาวกันต์กนิษฐ์    กรวิรัตน์
6/2  
25 49787
 นายวายุภัทร์    ตรีสุข
6/2  
26 52381
 นางสาวชณันภัสร์    อัครฐานุเกียรติ
6/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน