โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ศิลปะประดิษฐ์      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางศิริพร สายสอน ,นายสิริราช ดาวเลิศ
สถานที่เรียน :  ห้อง 615 อาคาร 6 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:25:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53379
 ด.ช.ณธัญ    สาคร
1/15  
2 53341
 ด.ญ.ชญาภา    ฤกษ์อภิวาทย์
1/3  
3 53935
 ด.ช.นันติภูมิ    หนันติ๊
1/5  
4 53369
 ด.ช.แทนไท    เหมืองหม้อ
1/6  
5 53843
 ด.ญ.ชยธร    ขันแก้ว
1/7  
6 53405
 ด.ช.สิรภพ    กันทับ
1/10  
7 53747
 ด.ญ.จิดาภา    โพธิ์ทอง
1/10  
8 53950
 ด.ญ.รสริน    ปิ่นทอง
1/10  
9 53724
 ด.ญ.ธนพร    คำศิริ
1/11  
10 54029
 ด.ช.ภวินท์    รสชื่น
1/11  
11 53851
 ด.ญ.ชนากานต์    คชรินทร์
1/13  
12 54071
 ด.ญ.ธัญพร    แจ่มดอนไพร
1/13  
13 53200
 เด็กหญิงพรรัมภา    น้อยสกุล
2/2  
14 52736
 เด็กหญิงจิรภิญญา    บุญเพชร
2/11  
15 53004
 เด็กหญิงชมมณี    พงศ์ภารดี
2/4  
16 52621
 เด็กหญิงดนิสา    พชรพิพัฒน์
2/9  
17 52571
 เด็กหญิงรินทร์วรี    วงศ์แก้ว
2/10  
18 52587
 เด็กหญิงธัญพิชชา    หอมศิริกมล
2/10  
19 52602
 เด็กหญิงวลัยพรรณ    จันทรานาค
2/10  
20 52578
 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    พงษ์ไพบูลย์
2/14  
21 53058
 เด็กหญิงวรรณิญา    ทรายอ่อน
2/11  
22 52713
 เด็กหญิงธีราภา    ศรีอินทร์
2/10  
23 52221
 เด็กชายณธรรม    แก้วมูล
3/3  
24 52059
 เด็กหญิงกุลิสรา    พาสนิท
3/3  
25 52152
 เด็กหญิงศุภิสรา    บุญปัทม์
3/3  
26 52146
 เด็กหญิงศิริกานดา    ศิริเสนาคำวงษ์
3/13  
27 51766
 เด็กหญิงพรภารัก    หนันติ๊
3/11  
28 52178
 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    เพ็ชรชัย
3/3  
29 52411
 เด็กชายเทพทัต    ชัยปิน
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 29 คน