โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Easy Physics      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูลลนา ใหลเจริญ
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:08:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51252
 น.ส.ปพิชญา    แพ่งสภา
4/15  
2 50972
 นายไกรวินทร์    รินทพล
4/6  
3 51087
 น.ส.ณัฏฐณิชา    ชูรัตน์
4/7  
4 51038
 น.ส.ธนพร    พรมใจดี
4/8  
5 51218
 น.ส.กิ่งกาญจน์    รัตนพงษ์
4/8  
6 51346
 น.ส.ธนพร    ทาระแก้ว
4/8  
7 53613
 น.ส.ศศิธร    วรรณสุ
4/8  
8 51266
 นายศุภณัฐ    แซ่เล้า
4/10  
9 53892
 น.ส.ญาดา    ถาทอง
4/10  
10 50971
 น.ส.พิมพ์มาดา    สิทธิ
4/6  
11 50946
 น.ส.ฟ้าใหม่    คงกฤตยานุกุล
4/6  
12 51177
 นายสิริราช    ยานะ
4/1  
13 53910
 น.ส.มณัญฐนพร    นากาจิมะ
4/1  
14 51219
 นายจิรทีปต์    มะจันทร์
4/2  
15 51313
 นายณัฐภูมิ    กูลเรือน
4/2  
16 51315
 น.ส.อธิชา    สัมภวมาน
4/3  
17 50403
 นายภาดา    เจริญทรัพย์
5/7  
18 52543
 นางสาวเบญญาภา    ธัมมโน
5/6  
19 50906
 นายหิรัณย์    พิมพ์นาวี
5/6  
20 50232
 นางสาวภัทธริดา    เสมมณี
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน