โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Movie Club       ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : T.Cirilo Ortega Lim,ครูธนาอร โหละสุต
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:32:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54009
 นายนราวิชญ์    กันทะวงค์
4/16  
2 51279
 น.ส.ชาลิสา    ถาเขียว
4/16  
3 51188
 นายสุวิจักขณ์    ธนัยนพรัตน์
4/16  
4 51134
 นายเตชินท์    ฟูเต็ม
4/16  
5 51034
 นายศุภสิน    กองศรี
4/16  
6 50988
 น.ส.ฐิติรัตน์    บวรเลิศศักดา
4/16  
7 50984
 น.ส.กนต์ระพี    เดชะ
4/16  
8 50979
 นายนนทพัทธ์    ธุมาญากร
4/16  
9 50959
 น.ส.จันทมณี    จันทร์ใจวงค์
4/16  
10 51527
 น.ส.สิรินทร์ญา    พิธานวรรณกุล
4/16  
11 53629
 น.ส.เบญญพร    รตาคุณานนต์
4/16  
12 53963
 น.ส.นภาตรา    บุญอ้วน
4/16  
13 53891
 น.ส.ญาดา    คีรีภูวดล
4/16  
14 53885
 นายณัฐนนท์    นานาวิชิต
4/16  
15 53808
 น.ส.นราวดี    ทิพย์สุวรรณ์
4/16  
16 53788
 น.ส.พิชามญช์    สร้อยระย้า
4/16  
17 53766
 น.ส.แสงหล้า    ฮากรีฟ
4/16  
18 53751
 น.ส.กิตติลัลน์    กิติศรีวรพันธุ์
4/16  
19 53663
 น.ส.นภัฐษภรณ์    สิกขะสุขุมพัฒน์
4/16  
20 50951
 น.ส.กชพร    ไชยศรี
4/16  
21 50949
 นายบรูเออร์ เท็ต    เฮาส์โฮลเดอร์
4/16  
22 50930
 นายปภังกร    ปัญญาราช
4/16  
23 51032
 นายชยานันฐ์    กลางประพันธ์
4/16  
24 53793
 น.ส.กัญญาณัฐ    นันธิ
4/16  
25 50764
 นางสาวธัญญภรณ์    นันไชย
5/16  
26 50694
 นายภวัต    สุภานันต์
5/16  
27 50653
 นายทีฆทัศน์    สมุหทัย
5/16  
28 50651
 นางสาวปาณิสรา    งามมีศรี
5/16  
29 50648
 นางสาวกัญญาภัค    ประทุมศรี
5/16  
30 50644
 นางสาวกัญจน์กุสุมา    นางสูงเนินธนา
5/16  
31 50528
 นางสาวนาฏประภา    นรกิจ
5/16  
32 50787
 นางสาวเขมจิรา    เมคพัธน์
5/16  
33 50818
 นางสาวกรปภา    กองใจ
5/16  
34 50901
 นางสาวปาจรีย์    เขื่อนปะ
5/16  
35 53201
 นางสาวถิราพร    จันทร์ต๊ะรังษี
5/16  
36 52835
 นายรัฐวัฒน์    ภิญโญขวัญ
5/16  
37 52749
 นางสาวพรจิรา    ไชยพูน
5/16  
38 52820
 นายพลพรรธน์    จุ้ยบำเพ็ญ
5/16  
39 52748
 นางสาวชลันดา    ยาราช
5/16  
40 52702
 นางสาวปาณิสรา    มุ่งหมาย
5/16  
41 52323
 นางสาวสิรภัทร    ไชยวงค์
5/16  
42 50907
 นางสาวปิยนุช    แดงงาม
5/16  
43 50114
 นายไท    ใจมี
5/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 43 คน