โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  YC เพื่อนที่ปรึกษา      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญณัช จิวหานัง
สถานที่เรียน :  ห้องแนะแนว วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:59:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51374
 นายณัฏฐชัย    ดวงดี
4/11  
2 53664
 น.ส.วิชชญา    ร่มโพธิ์
4/1  
3 53761
 น.ส.กัญชพร    ปัญญาเหล็ก
4/1  
4 54001
 น.ส.ธมลวรรณ    วันทนีย์วรกุล
4/1  
5 51364
 นายนพณัฐ    พรหมเสน
4/2  
6 53596
 นายศุภากร    เนินทราย
4/3  
7 53642
 นายธนภัทร    พึ่งธรรม
4/3  
8 53652
 นายปองคุณ    โชคชัยผาสุข
4/3  
9 51378
 นายชยางกูร    บุญนาคศิริ
4/5  
10 51329
 น.ส.วิกันดา    กนกนิรันดร
4/7  
11 51076
 นายชนะใด    เขียวอยู่
4/10  
12 50774
 นางสาวปุณณภา    ไชยมงคล
5/14  
13 53238
 นางสาวสตรีรัตน์    แสวงผล
5/12  
14 53156
 นางสาววนภรณ์    คีรีต๊ะ
5/12  
15 50041
 นางสาวชวัลลักษณ์    ทินอยู่
5/4  
16 52520
 นางสาวจตุรพร    คำมะนาง
5/4  
17 53137
 นางสาวคำหล้า    ลุงหมั้น
5/4  
18 53149
 นางสาวภัทรนันท์    ยะบุญ
5/4  
19 53172
 นางสาวณชญดา    เสนากิตต์
5/4  
20 50244
 นางสาววรินทร    สมณะช้างเผือก
5/5  
21 50020
 นางสาวสวรินทร์    จิตรบุญ
5/10  
22 53145
 นางสาววรกมล    นพพรประเสริฐ
5/10  
23 50677
 นางสาวพรนับพัน    โอ่งเคลือบ
5/11  
24 53273
 นางสาวลัลนา    นามทอน
5/11  
25 50419
 นางสาวชฎาพัสณัน    ชุ่มชื่น
5/2  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน