โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  The crazy science band      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูมงคล ปัญญารัตน์, ครูกัญปภัสร์ คำป้อ
สถานที่เรียน :  อาคาร 9 ห้อง 935 วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:43:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50753
 นางสาวณัฏฐณิชา    ขันทศร
4/17  
2 53964
 น.ส.ฐิติชญาน์    สายไฮคำ
4/17  
3 53896
 นายชนธัญ    คงอยู่
4/17  
4 53601
 น.ส.ฐิติชญา    ปันมูล
4/17  
5 53599
 น.ส.นรีรัตน์    พีระพันธุ์
4/17  
6 53592
 น.ส.ทิพาวดี    ธีระวาทิน
4/17  
7 53584
 น.ส.พิงค์นรารัตน์    ขัดผาบ
4/17  
8 53575
 นายสุธินันท์    ทาวัน
4/17  
9 53574
 นายปรัชญา    นาเอก
4/17  
10 53570
 น.ส.ธิดาพิชัย    ไกรถาวร
4/17  
11 51481
 น.ส.ปาณิศา    ไชโย
4/17  
12 51427
 น.ส.สกุณา    ลาสุทธิ
4/17  
13 51302
 น.ส.ยุวันดา    เครือใจ
4/17  
14 51677
 นายก้องเกียรติ    เอียการนา
4/15  
15 51178
 น.ส.ปราณปรียา    หมื่นทา
4/11  
16 53969
 น.ส.ปุญชรัศมิ์    อิ่นแก้ว
4/17  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน