โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/15      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูพัชรินทร์ อู่ทอง , ครูนันทิตา รัตนธรรม
สถานที่เรียน :   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:24:55 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49211
 นายมงคล    เสาร์หมื่น
6/15  
2 49724
 นางสาวชาลิษา    กันทะวงค์
6/15  
3 49891
 นางสาวประภาสิริ    พรมปัญญา
6/15  
4 49910
 นางสาวณัฏฐณิชา    รัตนกมลรัตน์
6/15  
5 51799
 นางสาวนิชาดา    คะเนะโกะ
6/15  
6 51923
 นายชิษณุพงศ์    ด้วงกระยอม
6/15  
7 52308
 นายพชร    ตันวุฒิ
6/15  
8 52320
 นางสาวปณาลี    เรือนก้อน
6/15  
9 52326
 นายวรวัฒน์    หอมนาน
6/15  
10 49658
 นางสาวธมลวรรณ    ผุยผัน
6/15  
11 49632
 นางสาวอธิชา    เตจ๊ะราษฎร์
6/15  
12 49223
 นางสาวณิชาลักษณ์    ทนันชัย
6/15  
13 49255
 นางสาวอารยา    กมล
6/15  
14 49286
 นางสาวยศวดี    ลิขิตอำไพ
6/15  
15 49304
 นายชญาณภัทร    สกุลศิลปกร
6/15  
16 49333
 นางสาวปรางฉัตร    อินทะศักดิ์
6/15  
17 49539
 นางสาวณัฏฐณิชา    เสมอใจ
6/15  
18 49582
 นางสาวชนิดาภา    ดวงพันธ์
6/15  
19 49589
 นางสาวชลธิศา    ซาซากิ
6/15  
20 52509
 นายธนวัฒน์    พัตรากุล
6/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 คน