โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สานฝันสู่นักเขียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ , ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ
สถานที่เรียน :  824 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:42:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54050
 น.ส.อัฐภิญญา    จันทรศาสตร์
4/17  
2 53607
 น.ส.อารยา    อุ้มนาง
4/17  
3 50980
 น.ส.พิชฌาน์สินี    เสือวัน
4/17  
4 51660
 น.ส.ฐิติวรดา    แย้มสวัสดิ์
4/15  
5 50078
 น.ส.ศรวณีย์    โฆษิตอำไพ
4/15  
6 53889
 น.ส.ธมนวรรณ    เด่นศรีประเสริฐ
4/13  
7 51292
 น.ส.จิรัชญา    แก้วเรือน
4/13  
8 50967
 น.ส.ณันทพร    มณีเลิศ
4/13  
9 53970
 น.ส.อรุณี    หาญอวยพรเลิศ
4/12  
10 50931
 นายณภัทร    ด้วงเขียว
4/3  
11 50631
 นางสาวพร้อม    อภิชัย
5/16  
12 53162
 นายชานุวัฒน์    จอมแปง
5/15  
13 50083
 นางสาวอัญชลี    พุทธโค
5/15  
14 50040
 นางสาวสาธิตา    ทาบุรี
5/15  
15 53143
 นางสาวฐานิตา    มานาแวน
5/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน