โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสา ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช
สถานที่เรียน :  อาคาร สปย. วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:31:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50054
 นางสาวภัทราวรรณ    บัวเสน
5/3  
2 50111
 นางสาวธันยพร    คำหล้า
5/12  
3 53250
 นางสาวธนาพร    คิดปราโมทย์
5/12  
4 50042
 นางสาวนาฏศิลป์    เปลา
5/14  
5 50081
 นางสาวภิรารัศศ์    เจริญมาศกุล
5/14  
6 50109
 นางสาวณัฐมนท์    พรหมจารีย์
5/14  
7 50537
 นางสาวธนัชพร    ศรีทราย
5/14  
8 50571
 นางสาวปาลิดา    ป๊อกหลง
5/14  
9 50745
 นางสาวชัญญานุช    สุวรรณ์
5/14  
10 50056
 นางสาวภัณฑิรา    ฟองทา
5/15  
11 50003
 นายสิทธิโชค    สุวรรณโยธี
5/5  
12 53125
 นางสาวไพลิน    สุภาพกุล
5/3  
13 50092
 นางสาวเบญญาภา    กิติกร
5/3  
14 50107
 นางสาวพิชญ์นรี    ตาคำมา
5/3  
15 50224
 นางสาวจิรัชญา    ศรีเมืองมูล
5/3  
16 50394
 นางสาวอรณัชชา    เพชรอุดมพร
5/3  
17 50458
 นางสาวรุจิษยา    บุญสุข
5/3  
18 50656
 นางสาวกนกวรรณ    มณีวรรณ์
5/3  
19 52532
 นางสาวธัญชนก    ภิญโญจิตต์
5/3  
20 52696
 นางสาวศมิรตา    ขันอุไร
5/3  
21 53120
 นางสาวชัญญา    บุญเรือง
5/3  
22 50464
 นายวิวิศน์ อบิเชค    กูนิ
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน