โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Crossword Game      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T.Arnel Tello Rimando
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:27:49 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52577
 เด็กหญิงกุลศิริ    แก่นสาร
2/1  
2 52594
 เด็กหญิงบัวสวรรค์    จำปา
2/1  
3 52798
 เด็กหญิงพิมพ์อร    ชุ่มสวัสดิ์
2/1  
4 52801
 เด็กหญิงศศิรัชพร    บัวเงิน
2/1  
5 52832
 เด็กหญิงศุภญาดา    สุทธาชัย
2/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน