โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  A-math      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ชั้น 2 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 15:01:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53478
 ด.ญ.พิชญากร    ทิศหล้า
1/15  
2 53924
 ด.ช.ฐากรู    ทองจิตต์
1/6  
3 53526
 ด.ญ.กวินธิดา    ยืนยง
1/8  
4 53961
 ด.ช.อัชวิน    กุมาร
1/8  
5 53509
 ด.ช.ณัฐชัย    สุคำ
1/9  
6 53740
 ด.ญ.พิชญ์สุกานต์    พิมพาภักดิ์
1/9  
7 53710
 ด.ช.อริย์ธัช    เขตบูรณ์
1/11  
8 53347
 ด.ญ.ภูษณิศา    อุบลจินดา
1/12  
9 53981
 ด.ช.ภานุรุจ อาทาฮัน    โดกาน
1/12  
10 54028
 ด.ช.ศิวกร    พาจรทิศ
1/12  
11 53107
 เด็กหญิงธนาพา    สิริกันยาธรรม
2/13  
12 52951
 เด็กหญิงนภัสวรรณ    สบบง
2/13  
13 53040
 เด็กหญิงสมิตานันท์    แก้วมา
2/9  
14 52599
 เด็กหญิงพัณณิตา    จุมดวง
2/9  
15 52535
 เด็กชายนภดล    วิญญานะ
2/7  
16 52548
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์    อยู่ชูชัยมงคล
2/7  
17 52585
 เด็กหญิงณิชกานต์    มาก๋า
2/7  
18 52636
 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์    ตระกูลแก้วคุ้ม
2/7  
19 52677
 เด็กหญิงอัจฉราภา    ใจคำมูล
2/7  
20 52868
 เด็กชายจิรายุ    เรือนแดง
2/7  
21 52882
 เด็กหญิงกมลลักษณ์    จันทร์ตา
2/7  
22 52581
 เด็กชายสรวุชญ์    อุทัศ
2/8  
23 52873
 เด็กหญิงนันท์นภัส    มีมิตรภาพ
2/8  
24 52569
 เด็กหญิงจีรภัทร    วงศ์ศิริวิวัฒน์
2/9  
25 52584
 เด็กชายวีรวิชญ์    สงค์ประเสริฐ
2/9  
26 52534
 เด็กหญิงชญานุช    มิตรช่วยรอด
2/7  
27 51906
 เด็กชายอลงกรณ์    เจิ้ง
3/10  
28 51950
 เด็กชายต่อตระกูล    คำภีระ
3/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28 คน