โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Netflixism and the Life Matter      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูนพรดา มรรคผล, ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล
สถานที่เรียน :   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 12:57:28 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53778
 ด.ช.ธณพงศ์    พลศิริ
1/12  
2 53824
 ด.ญ.วิสุทธิดา    สุภาษี
1/1  
3 53425
 ด.ช.ธีรภัทร    จันทร์ต๊ะ
1/15  
4 53340
 ด.ญ.วราลี    มุ่งดี
1/4  
5 54040
 ด.ช.เบญจภูมิ    โค้วตระกูล
1/4  
6 53727
 ด.ญ.ปพิชญา    ทองอร
1/7  
7 53844
 ด.ญ.อชิรญา    เจนธนานันท์
1/7  
8 52598
 เด็กชายพีรวิชญ์    ใจช่วย
2/14  
9 52711
 เด็กหญิงโสรยา    ลำสอนจิตต์
2/14  
10 52781
 เด็กชายศรัณย์พัทธ์    ประกาศิตสีมา
2/14  
11 52789
 เด็กหญิงชิโนรส    ชินสนธิกุล
2/14  
12 52845
 เด็กหญิงไทยสยาม    คาสปา
2/14  
13 52586
 เด็กชายณัฐดนย์    ปัญญาแม
2/9  
14 53254
 เด็กหญิงฐิตารีย์    สุนทรศิลป์
2/10  
15 52756
 เด็กหญิงนฤภร    ชมภูทอง
2/10  
16 52579
 เด็กหญิงฐิติวรดา    ตานะ
2/9  
17 52611
 เด็กหญิงลมัทณา    ศรีธนูชัย
2/9  
18 52990
 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ    ไชยเทพ
2/7  
19 52881
 เด็กหญิงสุพิชญา    สุวรรณ
2/7  
20 52772
 เด็กหญิงชนัญชิดา    เจนธนานันท์
2/7  
21 52729
 เด็กหญิงวรนัน    เผ่าศรีศรจิตต์
2/7  
22 52556
 เด็กหญิงปวิชญาดา    ปิงใจ
2/7  
23 52718
 เด็กหญิงพิชญา    พิทักษ์
2/9  
24 52724
 เด็กชายณัฐวุฒิ    ขาวคม
2/9  
25 52803
 เด็กชายจิรวศิน    พรหมมินทร์
2/9  
26 52593
 เด็กหญิงภัทราพร    ธิโนชัย
2/10  
27 52728
 เด็กหญิงศตพร    สมหวาน
2/10  
28 51721
 เด็กหญิงสาลี่    ธรรมรัตนพงษ์
3/10  
29 51813
 เด็กหญิงปทิตตา    อินต๊ะจา
3/10  
30 51910
 เด็กชายบุญรักษา    ข่มอาวุธ
3/10  
31 52013
 เด็กหญิงณัฏฐิกา    แก้วมณี
3/12  
32 52092
 เด็กชายธีรเมธ    อินเป็ง
3/12  
33 52093
 เด็กหญิงสุกฤตา    วงค์สวัสดิ์
3/12  
34 51835
 เด็กชายกันตภณ    ปิยะกุลไชย
3/2  
35 51692
 เด็กหญิงปภิชญา    ลีลานุช
3/10  
36 51690
 เด็กหญิงนัทธชยา    ทวยหาญรักษา
3/10  
37 51727
 เด็กชายธนะสิทธิ์    อินทิสอน
3/2  
38 51735
 เด็กหญิงลักษิกา    ท้าวเขื่อน
3/2  
39 51771
 เด็กหญิงพิมพ์มาดา    อ่อนพันธ์
3/2  
40 51772
 เด็กชายปวีร์    ศรีคำภา
3/2  
41 51822
 เด็กหญิงจันจิรา    นันทชัย
3/2  
42 51856
 เด็กหญิงพิชญาภา    ปาวิชัย
3/2  
43 51913
 เด็กหญิงวิรัลพัชร    เมกูโระ
3/2  
44 51917
 เด็กชายณฐนัท    ตันสงวน
3/2  
45 51930
 เด็กหญิงนวพร    พรเมืองแก้ว
3/2  
46 51971
 เด็กชายชัชนันท์    ปัญญาโรจน์
3/2  
47 51986
 เด็กหญิงธนัญชนก    เยาวโสภา
3/2  
48 52412
 เด็กชายธัชธา    หอมใจ
3/2  
49 52018
 เด็กชายณภัทร    จีนาราช
3/7  
50 51739
 เด็กหญิงกิรณา    ทาพันธ์
3/10  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน