โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  สภานักเรียน ม.3      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก
สถานที่เรียน :  ห้องสภานักเรียน ชั้น 1 อาคาร 10 วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 12:41:30 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52118
 เด็กหญิงลลิตา    เทพแปง
3/6  
2 51807
 เด็กชายทินภัทร    สุนันธไชย
3/8  
3 51814
 เด็กหญิงชญาน์นันท์    ตาสัก
3/8  
4 51945
 เด็กหญิงญาณิศา    สาธรรม
3/10  
5 52231
 เด็กหญิงภัทริกา    ทิศหล้า
3/10  
6 51861
 เด็กชายปารมี    ดูแก้ว
3/11  
7 52399
 เด็กหญิงกมลา    งัวผะ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน