โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพรัช เฉยเมล์
สถานที่เรียน :   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:55:19 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49315
 นายธนวัฒน์    ใจยง
6/1  
2 49236
 นายพหุพล    ขาวสวย
6/10  
3 49709
 นายพศิน    ฟองแก้ว
6/10  
4 49906
 นายบุญญาณัฐ    บุญรสศักดิ์
6/11  
5 52465
 นายบริชญ์    ศิริวุฒิ
6/11  
6 49284
 นายณัฐธี    คำฟู
6/12  
7 52304
 นายธนโชติ    คันธวงค์
6/12  
8 49594
 นายนักบิน    นาคสุขศรี
6/14  
9 49238
 นายณัฐภัทร    ชัยมงคล
6/15  
10 49151
 นายพชร    ว่องไว
6/10  
11 49572
 นายชนาธิป    ทำการดี
6/9  
12 49543
 นายเกรียงศักดิ์    สุใจ
6/8  
13 51781
 นายพงศพัฒน์    สังข์ทอง
6/1  
14 49613
 นายพิชชภัทร    ชื่นศิริกุลชัย
6/2  
15 49762
 นายนภสินธุ์    จำปา
6/2  
16 49167
 นายกวีทรรศน์    ใจวีระวัฒนา
6/3  
17 49748
 นายพลณภัคร    จันทา
6/3  
18 52318
 นายจักรพงศ์    ทิพย์ลุ้ย
6/4  
19 49150
 นายพศิน    พันธุ์สินปทีป
6/8  
20 49210
 นายนพคุณ    ปานเพ็ชร์
6/8  
21 51796
 นายกรกฏ    ลีภาคภูมิพานิชย์
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน