โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ใครไม่ติ ตรีมูรติ      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเกศริน จักรมณี
สถานที่เรียน :  1225 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:03:41 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51531
 นายบุญยวีร์    บุญรสศักดิ์
4/10  
2 51349
 น.ส.หทัยภัทร    สุยะคำ
4/3  
3 51533
 น.ส.ศิวารยา    นันทะเรือน
4/3  
4 53626
 น.ส.ชลนิภา    ศรีสม
4/3  
5 53836
 น.ส.กษิรา    นันธิสิงห์
4/3  
6 54053
 น.ส.อรปรียา    เพ็ญงาม
4/3  
7 51284
 น.ส.วิมพ์วิภา    กันทะ
4/5  
8 53582
 น.ส.จตุรภัทร    มณีธร
4/5  
9 51186
 น.ส.ธันยชนก    สุวรรณลัย
4/7  
10 51391
 น.ส.มัญฑิตา    นวลใจ
4/7  
11 51326
 น.ส.ปิยธิดา    กิ่งแก้ว
4/10  
12 51614
 น.ส.พิชญานิน    ศรีเทา
4/1  
13 51589
 น.ส.กฤตยา    อุประวรรณา
4/1  
14 51096
 น.ส.จันทกานต์    คุณคง
4/1  
15 52747
 นางสาววนิดา    ติต๊ะ
5/3  
16 53141
 นางสาวนภสร    วุฒิจันทร์
5/3  
17 50061
 นายพิทวัส    ตุ้ยดง
5/6  
18 50036
 นางสาวมานิตา    เฟื่องเพียร
5/7  
19 52545
 นางสาวกุลิสรา    ตุ่นคำ
5/7  
20 52634
 นางสาวพิมพ์ชนก    เพ็ชรมณี
5/7  
21 52703
 นางสาวกุลสตรี    มหาไม้
5/7  
22 53147
 นางสาวฐิติรัตน์    เหนือสุวรรณ์
5/7  
23 50408
 นางสาวณัฐกฤตา    คำแสน
5/15  
24 50470
 นางสาวภทรพรรณ    ขยันดี
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน