โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  โยธวาทิตและดนตรี      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย , ครูนพมาศ ไชยชมภู
สถานที่เรียน :  ศูนย์การเรียนรู้โยธวาทิตและดนตรี โรงช้างต้น วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:33:08 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51324
 น.ส.ธนัชภัค    ตันสุภายน
4/14  
2 51399
 น.ส.มินท์ตา    พิมพ์มีลาย
4/12  
3 51355
 นายพร้อมรัก    ยี่เมา
4/12  
4 51229
 นายธัญพิสิษฐ์    ฉนวนจิตร
4/12  
5 51209
 นายธนวัชร    ปิงวัง
4/12  
6 51206
 นายนัฐวรรธ    กองพล
4/12  
7 50974
 นายมัชฌิมา    ขำเนตร
4/12  
8 50927
 นายอินทนนท์    รักษ์ใหญ่วงค์
4/12  
9 51097
 นายณัฐกิตติ์    โนจากูล
4/11  
10 51574
 นายสุวิจักขณ์    ชมถิ่น
4/1  
11 50043
 นางสาวชลณธร    คำวงค์
5/13  
12 50264
 นายนวพล    ผลนิมิตร
5/12  
13 50034
 นางสาวศรีสุภางค์    ปิงวัง
5/12  
14 50865
 นางสาวอรปรียา    สมบูรณ์
5/11  
15 50063
 นางสาวอังคณา    ปัญญาแปง
5/11  
16 50457
 นายบุญญพัฒน์    สุธาชัย
5/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน