โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  อยากเรียนอะไรก็บอกมา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูวรฤทธิ์ อุดพรม
สถานที่เรียน :  324 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:33:52 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54035
 ด.ญ.พรสินี    นิลตะสุวรรณ์
1/12  
2 53689
 ด.ญ.ณัฐธยาน์    บำรุง
1/4  
3 53366
 ด.ญ.ธีวรา    สลอบแสง
1/7  
4 53371
 ด.ญ.ศิริญญา    พุทธพงศ์
1/7  
5 53377
 ด.ญ.ปวริศา    แสงเพชร
1/7  
6 53469
 ด.ญ.ณัฐธิดา    รินชัย
1/7  
7 53513
 ด.ช.ภคพล    ไชยชาญ
1/7  
8 53522
 ด.ญ.ณัฐชยา    ถารียะ
1/7  
9 53723
 ด.ญ.ภูริชญา    ก้องสมุทร
1/9  
10 53682
 ด.ญ.ปทิตตา    จักรฤทธิพงศ์
1/11  
11 53019
 เด็กหญิงณัฐชยา    อั้นอยู่
2/3  
12 52885
 เด็กหญิงพัชรพรรณ    สมณา
2/12  
13 52692
 เด็กชายปกรณ์    กองอุบล
2/11  
14 52688
 เด็กชายเหมวิชญ์    ชัยวิรัตน์
2/11  
15 52674
 เด็กชายพลภัทร    อินทรัตน์
2/11  
16 53105
 เด็กหญิงปิยนุช    จองมั่น
2/5  
17 52975
 เด็กหญิงกมลชนก    อุ่นพินิจ
2/5  
18 52952
 เด็กหญิงพิชญาภา    ปิ่นแก้ว
2/5  
19 52933
 เด็กหญิงอชิรญา    บุญศรี
2/5  
20 53213
 เด็กหญิงณิชากร    ทิตย์สุรินทร์
2/4  
21 52638
 เด็กชายกิตติทัศน์    วชิรธนากร
2/11  
22 53102
 เด็กชายธีราวัชร์    รุ่งโรจน์ธนเดช
2/4  
23 53075
 เด็กชายจิรเวช    ดันทะมิตร
2/4  
24 53037
 เด็กหญิงมนทร์นสัท    บัวชม
2/4  
25 52968
 เด็กหญิงชนิดาภา    ใช้ไม่หมด
2/4  
26 52669
 เด็กหญิงฑิลาภัณ    บุญเลา
2/11  
27 52397
 เด็กชายสกลพัฒน์    จันทร์หนู
3/12  
28 52291
 เด็กชายยศภฤต    เอี่ยมไตรรัตน์
3/12  
29 52289
 เด็กชายศิรวัฒน์    จันทราช
3/12  
30 52487
 เด็กชายกิตติชัย    ชัยมงคล
3/8  
31 52500
 เด็กชายบัญญวัต    ฐิติตานนท์
3/8  
32 52067
 เด็กหญิงชนิตา    รุ้งประเสริฐ
3/11  
33 52217
 เด็กหญิงเหมยฟ้า    หมอกใหม่
3/11  
34 52080
 เด็กชายสิริพงษ์    เทพวงค์
3/12  
35 52116
 เด็กชายอกนิษฐ์    วงศ์สวย
3/12  
36 52175
 เด็กชายพชร    ไชยทุม
3/12  
37 52193
 เด็กชายนราวิชญ์    ถามดี
3/12  
38 52275
 เด็กชายภชร    กวินจรณชัย
3/12  
39 52285
 เด็กชายสิทธิเดช    แซ่ง้อ
3/12  
40 52008
 เด็กชายณภัทร    นพปฎล
3/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 40 คน