โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 4      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูอัญภัทร บุตรพรหม
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:17:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49492
 นายสรวิศ    อ้นวงษา
6/3  
2 49498
 นายวายุ    ศรีสว่าง
6/10  
3 49552
 นายศุภโชค    บุตรดีขันธ์
6/10  
4 49887
 นายสุวรรณศิลป์    สิงห์สุวรรณ
6/10  
5 52248
 นายศุภณัฐ    รุ่งนภาวิเชฐ
6/10  
6 52298
 นายรัฐพงษ์    ลุงคำ
6/10  
7 52469
 นายระพีภัทร    ปัญญาเหล็ก
6/10  
8 49325
 นายอแลน    เดล เวคคิโอ
6/11  
9 49756
 นางสาวภัคจิรา    แมนเมธี
6/14  
10 49244
 นายฤทธิฤกษ์    ศรีคำมูล
6/15  
11 52325
 นายสัตยากร    ทองแก้ว
6/15  
12 49784
 นายสิรวิชญ์    สมเพาะ
6/16  
13 49303
 นายมินฮาร์ท    ปาณะลักษณ์
6/10  
14 52428
 นางสาววริศรา    วารี
6/9  
15 49600
 นายสุภเวช    หมื่นโฮ้ง
6/3  
16 49908
 นายเวชพิสิฐ    จันทร์ดี
6/3  
17 52250
 นายเอกธนา    พิเกณฑ์
6/3  
18 52363
 นายวัชรพงษ์    วรรณะ
6/3  
19 49259
 นางสาวกมลชนก    กองแก้ว
6/4  
20 49319
 นางสาวจันทิมันต์    กาบทอง
6/4  
21 49614
 นางสาวธัญญารัตน์    คำปวน
6/4  
22 49667
 นายวโรดม    ไชยกุดฉิม
6/5  
23 49499
 นายสุรวัศ    รอดภัย
6/6  
24 49575
 นายรติพงศ์    บำรุงพาณิชย์
6/6  
25 52336
 นายสิทธิกร    ศรีฤทธิสกุล
6/9  
26 49932
 นายศุภวิชญ์    พรมมา
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน