โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมไฟฟ้าน่ารู้      ระดับชั้น  : ม. 3
ครูที่ปรึกษา : ครูวราภรณ์. เป้ามณี
สถานที่เรียน :  อาคาร3 ห้อง 324 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:39:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 52016
 เด็กชายชินภัทร    ชุ่มใจ
3/5  
2 51877
 เด็กชายพงศกร    สุภาษิต
3/9  
3 51878
 เด็กหญิงมณฑิรา    เมืองมา
3/9  
4 51936
 เด็กชายวัชรวิชญ์    จินดาวงค์
3/9  
5 52028
 เด็กชายวรพล    ทารัตน์
3/9  
6 51767
 เด็กชายชยากร    เสวกพันธ์
3/11  
7 51977
 เด็กชายพชรดนัย    ถาวราคม
3/11  
8 52149
 เด็กชายอานนท์    กว้างนอก
3/11  
9 52010
 เด็กชายกฤตเมธ    หรรษสุข
3/12  
10 52137
 เด็กชายปุณณพัฒน์    อยู่สุข
3/12  
11 51840
 เด็กชายธนาธิป    ศรีถาพร
3/9  
12 51740
 เด็กชายธนัท    สมเขื่อน
3/9  
13 52102
 เด็กชายศิลาชัย    ทะบุญ
3/5  
14 52111
 เด็กชายพงษ์อนันต์    มิตรมโนชัย
3/5  
15 52135
 เด็กชายพงศ์ปณต    เผือกมัน
3/5  
16 52190
 เด็กชายธัญยธรณ์    ละลี
3/5  
17 52019
 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ดาทอง
3/8  
18 52276
 เด็กหญิงนัชชา    กันธะ
3/8  
19 51686
 เด็กชายจิรพิภัทร    ชาวลี้แสน
3/9  
20 51691
 เด็กชายปภาวิชญ์    จินตนา
3/9  
21 51694
 เด็กชายไผทพงศ์    เอี่ยมโอษฐ์
3/9  
22 53316
 เด็กชายมรรค    พึ่งไพพูรย์
3/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22 คน