โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/4      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์, นางพิมลพร แสนสุรินทร์, นางนันทนัช นันทพงษ์
สถานที่เรียน :   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:33:48 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49185
 นางสาวภาพิมล    ยารังษี
6/4  
2 52245
 นายณภัทร    อารี
6/4  
3 52253
 นางสาวใหม่    รวงทอง
6/4  
4 52281
 นายเกรียงไกร    โปทา
6/4  
5 52322
 นายกณิศ    สมลาภอาภรณ์
6/4  
6 52343
 นางสาวกนกพร    แสงตะวัน
6/4  
7 52350
 นางสาวเบญจมาศ    ทมิฬทร
6/4  
8 52351
 นายบัลลพ    พรมเนตร
6/4  
9 52352
 นางสาวเกสรา    สินธุชัย
6/4  
10 52360
 นางสาวอริยา    เทพคำลือ
6/4  
11 52372
 นายเจษฎา    ไหวยะ
6/4  
12 52378
 นายธนัท    บุญมี
6/4  
13 52386
 นายธนวัต    พลหาญ
6/4  
14 52441
 นายธนัทชภูมิ    ป๊อกแก้ว
6/4  
15 52466
 นายจักรกฤษ    ตาน้อย
6/4  
16 51994
 นางสาวพริมสิริ    นินทจันทร์
6/4  
17 51744
 นางสาวฮุสนา    บินต่วน
6/4  
18 49190
 นางสาวปรารถนา    จันทร์เขียว
6/4  
19 49195
 นางสาวกัลยรัตน์    สุรินทร์ต๊ะ
6/4  
20 49217
 นายกฤตเมธ    เสี้ยวยิ้ม
6/4  
21 49273
 นางสาวกัญญาภัค    วิริยชาติ
6/4  
22 49285
 นายธีรภัทร    แปงจันทร์หอม
6/4  
23 49292
 นางสาวกัญญ์พัชรนันท์    ธนพรวุฒิภัทร
6/4  
24 49322
 นางสาวกันต์ชนันกมล    ธนพรวุฒิภัทร
6/4  
25 49324
 นางสาวอริสรา    ทองสุข
6/4  
26 49336
 นายชัชพงศ์    ก๋าเครื่อง
6/4  
27 49712
 นายอธิชนม์    ลิ้มเสรี
6/4  
28 49817
 นางสาวกมลภัคว์    เกิดไทย
6/4  
29 49847
 นายณัฐดนัย    ยงสุวรรณวงศ์
6/4  
30 49901
 นางสาววรัทยา    มณีศรี
6/4  
31 49927
 นางสาวเมธาวี    พงษ์วัฒนสมพร
6/4  
32 52505
 นางสาวเกษร    สมบุญบัติ
6/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 32 คน