โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/3      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นางบุปผา ธนะชัยขันธ์ , นายชัชวาลย์ มันเทศวรรค์
สถานที่เรียน :  ห้อง ม.6/3 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:48:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49157
 นางสาวพิมพ์อร    บุญทอง
6/3  
2 49637
 นางสาวธนัท    ชีวะพันธ์สมพงษ์
6/3  
3 49656
 นางสาวปัญญาพร    ฤทธิแผลง
6/3  
4 49795
 นางสาวนิรินธนา    ทาอวน
6/3  
5 49934
 นายอภิพร    บุนนาค
6/3  
6 49945
 นางสาวจิณณ์จุฑา    ราชนวม
6/3  
7 49962
 นายธนทัต    ชมภูนุช
6/3  
8 49974
 นางสาวพิชญา    รูปต่ำ
6/3  
9 51788
 นางสาวปราณชนนี    สุทธศิลป์
6/3  
10 51925
 นายกลวัชร    ไมล์หรือ
6/3  
11 52357
 นายจารวี    ภูวพิพัฒนวงศ์
6/3  
12 49604
 นางสาวสุชาภัทร    กิ่วแก้ว
6/3  
13 49580
 นางสาวนภัสกร    อุ่นตา
6/3  
14 49574
 นางสาวภคพร    ขุนศึก
6/3  
15 49183
 นางสาวกรรณิกา    เรพล
6/3  
16 49214
 นางสาวธัญชนก    บวรธีรภาพ
6/3  
17 49253
 นางสาวณัฏฐ์ธินี    บรรณจักร์
6/3  
18 49298
 นางสาวกิรณา    ปฤษณภานุรังษี
6/3  
19 49487
 นางสาวธมลวรรณ    ชาวคำเขต
6/3  
20 49519
 นางสาวธัญพร    บวรธีรภาพ
6/3  
21 49535
 นางสาวชลลดา    ยาซ้อน
6/3  
22 49554
 นางสาวอารียา    จิตอารี
6/3  
23 49555
 นางสาวกริณฑรัตน์    เชื้อสุวรรณ
6/3  
24 49563
 นางสาวนันท์ลภัส    พิทยาโรจนกุล
6/3  
25 52359
 นางสาวพนิตนันท์    คำไหว
6/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน