โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/5      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูจริณญา นามวงค์, ครูเทวิน มูลวรรณ์
สถานที่เรียน :   วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 14:29:36 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49149
 นางสาวณิชาพัชร    วงศ์เทพเตียน
6/5  
2 51787
 นางสาวอัยมี่    มะหะหมัด
6/5  
3 51789
 นายณัฐวัฒน์    หันพนัส
6/5  
4 51790
 นายตฤษนันท์    แปงมูล
6/5  
5 51800
 นางสาวชนาพร    จันทรยุทธ
6/5  
6 51828
 นายเปรมปรีดิ์    สืบทายาท
6/5  
7 51846
 นายวีระศักดิ์    ฮ้อยตะคุ
6/5  
8 51891
 นางสาวสวรส    สุวรรณคูหา
6/5  
9 51892
 นางสาวเบญญาภา    แสนมี
6/5  
10 51920
 นางสาวนภสร    กุนาสิงห์
6/5  
11 51940
 นางสาวฐิตาภา    เขียวอ่อน
6/5  
12 51941
 นางสาวธัญสุดา    แซ่ลี้
6/5  
13 51786
 นายภูรินทร์    เรือนแก้ว
6/5  
14 51743
 นายนวพล    สมเรือง
6/5  
15 49153
 นางสาวดารุณี    อินวงค์
6/5  
16 49154
 นางสาวชนินาถ    แก้ววงค์วาน
6/5  
17 49176
 นายชัยพงษ์    คำเผ่า
6/5  
18 49204
 เด็กหญิงชิดชนก    ธนิกกุล
6/5  
19 49248
 นางสาวอ้อมใจ    ลุงจาย
6/5  
20 49290
 นางสาวเมธาวดี    -
6/5  
21 49330
 นางสาวจิดาภา    ปามา
6/5  
22 49685
 นางสาวจรรษณี    คะละภู
6/5  
23 49810
 นางสาวพันธกานต์    กันทะนันท์
6/5  
24 49913
 นายสิรภพ    วังมูล
6/5  
25 51714
 นางสาวจิรภัทร    อุปนันชัย
6/5  
26 51993
 นางสาวธวัลรัตน์    บุญเป็ง
6/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 26 คน