โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เพราะชีวคือชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์
สถานที่เรียน :  อาคาร 2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:05:20 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53967
 ด.ช.กิติชัญ    วัฒนา
1/15  
2 53837
 ด.ญ.ธัญญลักษณ์​    เจริญธรรม
1/15  
3 53827
 ด.ญ.รวิสรา    ไทยทัตกุล
1/9  
4 53831
 ด.ช.นาวิน    แซ่เตีย
1/8  
5 53361
 ด.ญ.กุลกานต์    สุดเสน่ห์
1/8  
6 53448
 ด.ญ.ธีราภรณ์    มีแก้ว
1/5  
7 53438
 ด.ญ.ชนิดาภา    ดวงแก้ว
1/5  
8 52642
 เด็กหญิงวีร์รดา    แก้วกันใจ
2/9  
9 54075
 ด.ช.ธนัท    วงศ์อ้าย
2/3  
10 52570
 เด็กหญิงณิชกานต์    มีชัย
2/10  
11 52596
 เด็กหญิงกันฐ์ฤทัย    ประทุมเทา
2/10  
12 52603
 เด็กหญิงปิญชาน์    ผลรัตนไพบูลย์
2/10  
13 52752
 เด็กหญิงทักษอร    พิมพ์สมาน
2/10  
14 52804
 เด็กหญิงปัณฑา    บัวเสน
2/10  
15 52415
 เด็กหญิงปิยาภรณ์    สมสงวน
3/3  
16 52279
 เด็กหญิงบริชญา    ศิริวุฒิ
3/3  
17 52392
 เด็กชายสิวดล    เครือมูล
3/3  
18 51964
 เด็กชายชญานนท์    พรหมชัยยะ
3/8  
19 52225
 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ค้าข้าว
3/7  
20 52037
 เด็กหญิงธนัชพร    ทิพย์ประยูร
3/7  
21 52406
 เด็กชายนิพิธพนธ์    ยี่ลังกา
3/3  
22 52003
 เด็กหญิงรินรดา    สิทธิตัน
3/7  
23 51730
 เด็กหญิงภัควลัญช์    ปัญญา
3/7  
24 52034
 เด็กหญิงวรินทร์ทิรา    กันธิยะ
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน