โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมประวัติศาสตร์ล้านนา      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางยุพิน บัวลาแก้ว , นายอภิภูมิ เปลียวปลอด
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:33:12 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53697
 ด.ช.รณยุทธ    วงศ์จีโน
1/13  
2 53542
 ด.ช.ทักษ์ดนัย    สุมา
1/9  
3 53518
 ด.ช.ศุภวิชญ์    เมืองมูล
1/10  
4 53319
 ด.ญ.กัลยกร    กิ่งแก้ว
1/12  
5 53404
 ด.ญ.ณัทธมนต์    ศรีพิฑูรย์
1/12  
6 53506
 ด.ญ.พิมพ์ทิชา    โยธา
1/12  
7 53531
 ด.ช.ปรัตถกร    ศรีรักษา
1/12  
8 54051
 ด.ญ.พิชญาภา    วิเศษคุณ
1/12  
9 53421
 ด.ช.วีราวรรธนุ์    กันธิพันธ์
1/13  
10 53433
 ด.ญ.วิภาวัลย์    จินโนวาส
1/13  
11 53934
 ด.ช.ภัทรพล    นามวรรณ์
1/6  
12 53958
 ด.ช.กฤตกร    ภักดีวงศ์
1/5  
13 53771
 ด.ช.พิพัฒน์พล    พ่วงพี
1/3  
14 52907
 เด็กชายนิชคุณ    เต๋ติยะ
2/4  
15 53015
 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์    ยันต์วิเศษ
2/13  
16 53017
 เด็กชายธนพนธ์    พรมใจดี
2/13  
17 53091
 เด็กชายธนกฤต    ใจทิมา
2/13  
18 53300
 เด็กชายภูมิเมธัส    บริบูรณ์ทรัพย์
2/13  
19 52849
 เด็กชายชัชชนก    บุญลูน
2/1  
20 52195
 เด็กชายแทนธรรม    ลิ้มสวัสดิ์
3/13  
21 52280
 เด็กชายวันไชย    ขันมั่น
3/13  
22 52293
 เด็กชายวิวิศน์    ลำจวน
3/13  
23 52477
 เด็กชายภราได    นิลวรรณ
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน