โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูไพริน นันทะเสน, ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ+
สถานที่เรียน :  ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 236 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:53:01 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53802
 น.ส.พิมพ์​ช​นันท์​    สิทธิ​เลิศ​
4/13  
2 51582
 น.ส.ธศมนต์    มหากนก
4/13  
3 54055
 น.ส.รุจิรา    จันทะวงค์
4/11  
4 53633
 น.ส.ศิริรัตน์    ใจมูล
4/11  
5 53576
 น.ส.ชโนทัย    ณ นคร
4/11  
6 53805
 น.ส.ปพิชญา    พงษ์ศิริ
4/10  
7 53269
 นางสาวกนิษฐา    จันตาธรรม
5/13  
8 53243
 นางสาวภาษิตา    คำยนต์
5/13  
9 50905
 นางสาวภัณฑิลา    จำภูวรรณ
5/13  
10 50709
 นางสาวศรีรัตน์    สวนหมาก
5/13  
11 50611
 นางสาววรัชยา    สมณา
5/13  
12 50445
 นางสาวภทรพรรณ    บุญเกตุ
5/13  
13 50251
 นางสาวภัทรสรณ์    คำแปง
5/13  
14 50075
 นายพศิน    สุริยะ
5/13  
15 50029
 นางสาวชญาดา    ปัญญาเมืองใจ
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน