โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน
สถานที่เรียน :  สนามฟุตบอล, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:51:38 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50058
 นายพีรรพี    จันทร์ชัยศรี
5/1  
2 52709
 นายไพรพนา    โสตถิพันธุ์กุล
5/8  
3 50442
 นายเทพฤทธิ์    พูนคำ
5/9  
4 50741
 นายปัณณวิชญ์    สิงห์ต๊ะ
5/9  
5 50763
 นายธาดา    ตาวงค์
5/9  
6 50057
 นายพีรภัส    ปิงใจ
5/10  
7 50343
 นายนิติศักย์    ต่อกัน
5/13  
8 50859
 นายตีรณากร    ภู่ทองคำ
5/13  
9 50450
 นายบริภัทร    จำปาจี
5/14  
10 50712
 นายบุณยกร    ชัยสิทธิกุล
5/16  
11 50116
 นายธนญชัย    แม่นยำ
5/8  
12 50032
 นายธนกร    ปวงสมุทร
5/8  
13 52706
 นายธีรภัทร    สุภิมาส
5/7  
14 50751
 นายทัตพงษ์    ศรีไว
5/1  
15 50472
 นายนวรัตน์    สุกันทา
5/2  
16 50449
 นายประณิธาน    สุวรรณโน
5/3  
17 50758
 นายธีรนัย    สงวนการ
5/3  
18 50031
 นายธีวากร    เชื้อพูล
5/4  
19 50465
 นายพชรดนัย    รินแสงปิน
5/4  
20 53208
 นายนัท    จินดาศิลป์
5/5  
21 50446
 นายปฏิพัทธ์    คำภิโร
5/6  
22 50747
 นายนน    จินดาศิลป์
5/6  
23 49339
 นายปิยวัฒน์    ปินตา
6/1  
24 49942
 นายปวริศ    โยธาราษฎร์
6/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน