โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  คณิตพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม
สถานที่เรียน :  ชั้น2อาคาร5 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:05:05 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53021
 เด็กหญิงพิมดาว    อินต๊ะ
2/3  
2 53106
 เด็กหญิงชัญญา    คำมน
2/12  
3 53022
 เด็กชายพชราวุธ    เมืองมา
2/12  
4 53011
 เด็กชายสิริวุฒิ    แดงอุดม
2/12  
5 53008
 เด็กหญิงแสงฝน    ลุงลิ่ง
2/12  
6 52985
 เด็กชายกฤศณัฏฐ์    สาระคำ
2/12  
7 52919
 เด็กชายพศิน    แลเชอะ
2/12  
8 52866
 เด็กหญิงนัฐชนันท์    บัวแก้ว
2/12  
9 53080
 เด็กชายสิทธากรณ์    เทพวงศ์
2/3  
10 53044
 เด็กชายเมธัส    แม่ปุน
2/5  
11 52610
 เด็กชายชัยวัฒน์    ฝั้นอ้าย
2/9  
12 52855
 เด็กชายสิรศักดิ์    น้อยหลู่
2/12  
13 52857
 เด็กชายวรภพ    กี้ใจ
2/12  
14 52014
 เด็กหญิงสุสิตา    ทิพย์อุโมงค์
3/8  
15 52494
 เด็กหญิงกมลชนก    บุญยศยิ่ง
3/5  
16 52158
 เด็กหญิงรตน์พรรณ    ศรีสุพรรณ
3/5  
17 52052
 เด็กหญิงกรนันท์    จองอ่อง
3/5  
18 52409
 เด็กหญิงปรียาภรณ์    จอมศักดิ์
3/3  
19 52407
 เด็กหญิงศุภัศสรา    นารินทร์
3/3  
20 52206
 เด็กหญิงณัฏฐธิดา    มหายศ
3/3  
21 52154
 เด็กหญิงสุทนศิรินทร์    พงษ์ไฝ
3/3  
22 52095
 เด็กหญิงอนัญญา    อินปั๋น
3/3  
23 52061
 เด็กหญิงญานิศา    วัยภา
3/3  
24 52006
 เด็กหญิงณัฐวรา    พงษ์เวโรจน์
3/3  
25 52125
 เด็กหญิงศุกลภัทร    จอมขันเงิน
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน