โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กอล์ฟ ม.ปลาย      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูทศพล สุภาหาญ
สถานที่เรียน :  สนามกีฬาหน้าตึกยุพราช วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 06:44:45 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51312
 นายภูมิพัฒน์    วิเศษคุณ
4/17  
2 51250
 น.ส.ภัทรวีร์    ปัญญา
4/7  
3 51529
 น.ส.อัจฉราพร    พุทธิ
4/7  
4 51562
 น.ส.พิชยาภรณ์    ทำบุญ
4/7  
5 51627
 นายกรวิชญ์    บุญพรประเสริฐ
4/7  
6 53565
 น.ส.ปรียาภรณ์    ใจคำวัง
4/7  
7 53568
 นายณัชพล    อำภา
4/7  
8 53759
 น.ส.นุจรี    มติวิวัฒน์
4/7  
9 54065
 นายศรุต    นันทแก้ว
4/10  
10 51395
 นายณัฐชนน    สุวรรณ์
4/12  
11 51142
 น.ส.ณัฐญาดา    มาแก้ว
4/7  
12 51140
 น.ส.ภูริชญา    หล้านวล
4/7  
13 51054
 น.ส.ขวัญจิรา    คันธะวัง
4/7  
14 51179
 นายวิรุฬห์    โตทรายมูล
4/2  
15 51491
 น.ส.อชิรญา    ศรีบุญปวน
4/2  
16 51543
 นายเขม    โชติญาณปิติ
4/3  
17 51181
 นายสุรัชชธิเบศร์    ทะลอมคำ
4/5  
18 51276
 น.ส.นันท์ณภัทร    วงค์มหาวัน
4/6  
19 51281
 น.ส.จิราพัชร    ศรีเมืองมูล
4/6  
20 51657
 นายชวิศ    มีเอียด
4/6  
21 53764
 น.ส.สุภนันท์    เปาะทองคำ
4/6  
22 53311
 นายธีรภัทร    พุทธโยธา
5/12  
23 50094
 นายนนทพัทธ์    สิงห์อ่อน
5/12  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน