โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : นายชนพัฒน์ นาคยา
สถานที่เรียน :  สนามยุพราช วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:37:23 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49608
 นายรังสิมันตุ์    หมื่นแจ่ม
6/1  
2 49314
 นายรัชชานนท์    อินทร์คำเชื้อ
6/10  
3 49761
 นายพีรณัฐ    โลหิตโยธิน
6/10  
4 49986
 นายอนันท์ทวีป    สินธุบัว
6/10  
5 49781
 นายภูดิศ    พันตา
6/11  
6 49966
 นายภฆัมพร    พึ่งหล้า
6/11  
7 49232
 นายพยุงศักดิ์    พยุงกรพินธุ์
6/12  
8 49326
 นายธัญญวัฒน์    อินต๊ะยศ
6/12  
9 52389
 นายพีรวิชญ์    พงศ์พรเชษฐา
6/12  
10 52440
 นายอธิยุต    อินทขัติ
6/13  
11 49309
 นายศุภโชค    แก้ววังปวน
6/14  
12 49506
 นายวรสิชล    ณ นคร
6/14  
13 49235
 นายวสุพล    ขาวสวย
6/15  
14 49300
 นายธัญพิสิษฐ์    ธรรมสอน
6/15  
15 49225
 นายอัครภูมิ    บัดติยา
6/10  
16 49205
 นายพีรภัทร    ดอนมูล
6/10  
17 51684
 นายวัชรนนท์    เจริญทรัพย์สกุล
6/1  
18 49224
 นายพลอธิป    อินต๊ะขัติ
6/3  
19 49276
 นายปภพ    ปันมงคล
6/3  
20 49694
 นายปณต    ถานะตาล
6/3  
21 49275
 นายรัฐภูมิ    วิลาพรรณ
6/5  
22 49502
 นายรชต    กองจันทร์
6/5  
23 49527
 นายพิตรพิบูล    ขจรวิทย์
6/5  
24 49536
 นายพุทธิพงศ์    ชวลิต
6/5  
25 49187
 นายภูวดล    ขำดี
6/7  
26 49229
 นายพีรพัฒน์    สระวาสรี
6/7  
27 49551
 นายภูมิภัทร    บุตรชัย
6/7  
28 52356
 นายภาณุพงศ์    วังแง่
6/7  
29 52365
 นายพีรวิชญ์    สินธุประเสริฐ
6/7  
30 49526
 นายภาณุภพ    ดุมกลาง
6/16  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน