โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/7      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม
สถานที่เรียน :  อาคาร 13 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 12:59:21 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49267
 นางสาวสายไหม    ไชยคำหล้า
6/7  
2 51792
 นางสาวณิชาภัทร    อินศรี
6/7  
3 51801
 นางสาวชนิดาภา    ปินไชย
6/7  
4 51849
 นางสาวธนพรพรรณ    คำภีระ
6/7  
5 51883
 นายปณิธาน    เสรเมธากุล
6/7  
6 51889
 นางสาวปพิชญ์ชญา    จะงาม
6/7  
7 51918
 นางสาววรัญญภัทร์    ดีหล้า
6/7  
8 52249
 นางสาวภูษณิศา    แสนมา
6/7  
9 52349
 นางสาวอาทิตยาพร    ธิอิ่น
6/7  
10 52364
 นางสาววนัชพร    เชียงแขก
6/7  
11 52379
 นางสาวสิริญา    รมหิรัญ
6/7  
12 51791
 นางสาวธนภรณ์    อุปละ
6/7  
13 51785
 นางสาววนัชญา    จันทร์เที่ยง
6/7  
14 51784
 นางสาวทิพวรินท์    สีห์วรางกูร
6/7  
15 49274
 นางสาวสุชัญสินี    กันทะ
6/7  
16 49279
 นางสาวมนปริยา    แสนหาญ
6/7  
17 49313
 นางสาวนันทกานต์    ตานะเป็ง
6/7  
18 49318
 นางสาวรวินันท์    งามอนุรักษ์
6/7  
19 49505
 นางสาวธนัยนาถ    ศรีบุญเรือง
6/7  
20 49523
 นางสาวญาณิศา    คงธนพาณิชย์
6/7  
21 49564
 นางสาวธนัชนันท์    กัญจินะ
6/7  
22 49610
 นางสาวพวงผกา    หล้าคำมูล
6/7  
23 49860
 นางสาวปิยนุช    ย้อยยด
6/7  
24 49990
 นางสาวภัทรนันท์    สิริโชติสกุล
6/7  
25 52478
 นางสาวพิมพ์ชนก    กสิผล
6/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 25 คน