โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  To be number one (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ
สถานที่เรียน :  ห้องทูบีนัมเบอร์วัน วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:23:14 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53403
 ด.ญ.ภูษณิศา    บุญมาเรือง
1/15  
2 53520
 ด.ญ.อลิศรา    สาพิน
1/1  
3 53736
 ด.ญ.ณัฐปภัสร์    อ่อนพูล
1/2  
4 53775
 ด.ญ.จรรยวรรณ    อิสระธานันท์
1/2  
5 53909
 ด.ญ.ไลลา    นามทอน
1/3  
6 53426
 ด.ช.อัครณัฎฐ์    แมคโดโกลด์
1/5  
7 53746
 ด.ญ.อังควิภา    ศรีสุวรรณ์
1/7  
8 54058
 ด.ญ.นิรัชพร    เตจ๊ะวันดี
1/7  
9 53503
 ด.ญ.พิมพ์อักษร    หวานหอม
1/8  
10 53447
 ด.ญ.อชิรญาณ์    ปวงย้อยแก้ว
1/9  
11 53795
 ด.ญ.ณิชาดา    จินาการ
1/9  
12 53495
 ด.ญ.พิมพ์ดาว    ปัญญาเลิศศรัทธา
1/11  
13 53550
 ด.ญ.ณฤทัย    เอสันเทียะ
1/14  
14 53370
 ด.ญ.ชญานิศ    กันทา
1/15  
15 53023
 เด็กหญิงปัณฑิกา    ณ เชียงใหม่
2/6  
16 52978
 เด็กหญิงวิมุตติญา    เดือนฉาย
2/13  
17 53099
 เด็กหญิงขวัญข้าว    สมเจริญ
2/12  
18 53068
 เด็กหญิงจินต์จุฑา    กันตมาโชติ
2/12  
19 53043
 เด็กหญิงกิ่งฝาง    แก้วสุพรรณ
2/12  
20 52939
 เด็กหญิงภคพร    วิชัย
2/12  
21 52796
 เด็กหญิงกัลยากร    เลิศวิเศษกุล
2/11  
22 52771
 เด็กหญิงปวัณรัตน์    ดวงดี
2/11  
23 52758
 เด็กหญิงกัลยรัตน์    เพ็ชรน้อย
2/11  
24 52929
 เด็กหญิงพิมพ์สุธี    ปัญญาเต็งกวน
2/7  
25 53076
 เด็กหญิงทัตชญา    สรรพบพิตร
2/6  
26 52980
 เด็กหญิงชนัญธิดา    ก๋องคำ
2/6  
27 52893
 เด็กหญิงลภัสรดา    แสนวงค์มา
2/6  
28 53064
 เด็กหญิงธีรตา    เพ็งปาน
2/4  
29 53002
 เด็กหญิงลภัสรดา    ใยศิริกุล
2/4  
30 52982
 เด็กหญิงวรัญจพร    จันธิมา
2/4  
31 52870
 เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ชัยชิต
2/4  
32 53047
 เด็กหญิงกัญญารัตน์    แปงจันเขียว
2/12  
33 53056
 เด็กหญิงจุฑามาศ    ท้าววิบูลย์
2/12  
34 52081
 เด็กหญิงธารินัญท์    เรือนคำ
3/3  
35 52094
 เด็กหญิงธนัชชา    กันทา
3/3  
36 52155
 เด็กหญิงรินรดา    ตุ้ยทา
3/3  
37 52172
 เด็กหญิงทอฝัน    ศรีพราย
3/3  
38 52502
 เด็กหญิงพิชาภัส    ฤทัยนพรัตน์
3/5  
39 52273
 เด็กหญิงพัฒน์นรี    ทะนุก้ำ
3/5  
40 52286
 เด็กหญิงรินรดา    แซ่อัง
3/5  
41 52179
 เด็กหญิงผาติรัตน์    เสาคำ
3/12  
42 52506
 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์    หมอดู
3/5  
43 51944
 เด็กชายชัยอนันต์    ชัยวิสิทธิ์
3/9  
44 52045
 เด็กหญิงณัฐปภัสร์    แก้วทอง
3/11  
45 52097
 เด็กหญิงศรัญญา    กิตติกุลเจริญ
3/11  
46 52486
 เด็กชายปลื้ม    อินต๊ะวงค์
3/14  
47 52262
 เด็กหญิงพิมพากานต์    รอดวัฒนกุล
3/13  
48 52148
 เด็กหญิงศิโรรัตน์    ขันทะจักร์
3/12  
49 52165
 เด็กหญิงปวริศา    วราสินธ์
3/13  
50 52182
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จันกระสาย
3/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน