โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  เวทคณิต (Vedic Mathematics)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูรุ่งทิวา บุญมาโตน
สถานที่เรียน :  อาคาร 5 ห้อง 532 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:05:53 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53321
 ด.ช.ณัฐนนท์    ชุ่มใจ
1/7  
2 53100
 เด็กชายศุภวิชญ์    ต้อตานา
2/12  
3 53033
 เด็กหญิงฉัตรชนก    สมบูรณ์
2/8  
4 53024
 เด็กชายธนัญกรณ์    มงคลโสภณเจริญ
2/8  
5 52922
 เด็กชายธีทัต    วิริยา
2/8  
6 52921
 เด็กชายหัสดิน    บางศรี
2/8  
7 52912
 เด็กหญิงพิชญ์สินี    หล้าพระบาง
2/8  
8 52906
 เด็กหญิงสวรส    คันธรส
2/8  
9 52900
 เด็กหญิงภูษณิศา    แดงเล็ก
2/8  
10 52896
 เด็กชายภูวสิษฏ์    ธัญพิชญุตม์
2/8  
11 52863
 เด็กหญิงพิรดาภร    ปันคำมา
2/8  
12 52877
 เด็กชายภูผา    เวชกามา
2/7  
13 52886
 เด็กชายณัฏฐชนน    สุดหอม
2/7  
14 52920
 เด็กชายสิรวิชญ์    ชินกาญจนโรจน์
2/7  
15 53298
 เด็กหญิงอินทนินท์    อินทรศรี
2/7  
16 52550
 เด็กหญิงชนิดา    กุญชร
2/8  
17 52712
 เด็กหญิงพิชญธิดา    ธีระกุล
2/8  
18 52856
 เด็กหญิงธัญญลักษณ์    มะทะ
2/8  
19 52861
 เด็กหญิงวรัทยา    ตานัง
2/8  
20 51968
 เด็กหญิงเพชรดา    หมวกสังข์
3/8  
21 51865
 เด็กหญิงพิชชาภา    ก๋องแก้ว
3/8  
22 52227
 เด็กชายชยพล    ปัญญาธรรม
3/7  
23 52012
 เด็กหญิงอภิชญา    เชื้อหมั่น
3/7  
24 52011
 เด็กชายปารมี    ปันผสม
3/7  
25 51974
 เด็กชายฌานวรุตม์    จินะใจ
3/7  
26 51900
 เด็กชายภัคศรัณย์    จันทรา
3/7  
27 51896
 เด็กหญิงมิลิน    เมธา
3/7  
28 51703
 เด็กหญิงล้านนา    อินต๊ะยศ
3/7  
29 51702
 เด็กหญิงมิ่งกมล    วงศ์เขื่อนแก้ว
3/7  
30 51763
 เด็กชายทินภัทร    แสงรัตน์
3/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน