โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ส่งเสริมวิชาการ ม.6/8      ระดับชั้น  : ม. 6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภาสินี เสวันตุ่น , ครูเกศริน ธรรมขันแข็ง
สถานที่เรียน :  1236 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:49:47 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 49200
 นางสาวธิษณา    กิติเรียงลาภ
6/8  
2 49930
 นางสาวนิชนันท์    มะโนภี
6/8  
3 49854
 นางสาววรกมล    รอดโพธิ์ทอง
6/8  
4 49802
 นางสาวปาลิดา    อินเป็ง
6/8  
5 49753
 นายนิรันดร    ปันมูล
6/8  
6 49705
 นายอภิวิชญ์    เพชรคชสิทธิ์
6/8  
7 49673
 นางสาวณิชานันท์    ศศิธรวัฒนกุล
6/8  
8 49627
 นายณัฐพงศ์    เก่งการทำ
6/8  
9 49607
 นายมนพัทธ์    แก้วลาย
6/8  
10 49606
 นางสาวพิมพ์พิศา    ไพศาลมรกต
6/8  
11 49586
 นายอัครวินท์    วีระ
6/8  
12 49538
 นางสาวสุพิชญากรณ์    แรงทน
6/8  
13 49534
 นางสาวพีรดา    เหมือนฟู
6/8  
14 49327
 นางสาววริศรา    ศรีคำแปง
6/8  
15 49316
 นางสาวไพรัลยา    เถานิลมณี
6/8  
16 49288
 นางสาวณัฐธิดา    ชะลิ
6/8  
17 51745
 นางสาวธนาภรณ์    คำลือเกียร
6/8  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 17 คน