โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :   Fine Friday      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูวิลาวัลย์ เทพจักร
สถานที่เรียน :  ตึกยุพราชและอาคาร 10 ห้อง 1032 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:56:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50919
 น.ส.อุนนดา    กองมงคล
4/1  
2 51074
 นายวสุพล    เค้าฝาย
4/6  
3 50966
 นายธนินท์รัฐ    ธนินเจริญวงษ์
4/7  
4 53729
 น.ส.บุญญาภรณ์    บูระสิทธิ์
4/7  
5 51022
 นายกิตติภพ    หมีจันต๊ะ
4/12  
6 50948
 น.ส.กัลยกร    ฉลาด
4/15  
7 51033
 นายภูวดล    เวียงสิมมา
4/15  
8 51152
 นายนิธิภูพันธ์    ปารมีชยานันท์
4/15  
9 51333
 น.ส.อาวีวา    เกียท
4/15  
10 51419
 นายอรรถ    เกิดนาค
4/15  
11 54021
 น.ส.ชัญญานุช    วงค์วงค์
4/3  
12 53709
 น.ส.ปัณฑิตา    เชื้อดี
4/3  
13 53634
 น.ส.ปวัณรัตน์    กุณา
4/3  
14 51147
 น.ส.ชารินีย์    จันทรยุทธ
4/1  
15 51031
 นายธนภูมิ    นามวงค์
4/3  
16 51039
 นายภูมิรพี    จิระอธิกุล
4/3  
17 51061
 น.ส.ณัฏฐณิชา    ตาน้อย
4/3  
18 51153
 น.ส.พิชามญชุ์    อุตมะโชค
4/3  
19 51319
 นายรัชพล    เถาสุวรรณ์
4/3  
20 51488
 นายกิตติธัช    ทองดี
4/3  
21 51598
 นายณฐกร    พลหินกอง
4/3  
22 53625
 น.ส.อิสรีย์    อุบลวรรณศักดิ์
4/3  
23 51580
 น.ส.ขวัญข้าว    ดำรงสิริคุณ
4/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 คน