โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Fun with English      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : T. Richard Bennett
สถานที่เรียน :  อาคาร2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:49:10 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 54090
 ด.ช.ยูทง    หวัง
1/1  
2 53726
 ด.ช.ญาณากร    วงศ์เสถียร
1/2  
3 53743
 ด.ญ.สายธาร    คำซองเมือง
1/2  
4 53953
 ด.ญ.ภูริตา    มั่นอาจ
1/2  
5 53991
 ด.ญ.พลอยภัสร์    อินทรการุณเวช
1/2  
6 54024
 ด.ญ.พัทธนันท์    พินิจราชกิจ
1/2  
7 53654
 ด.ญ.พิชามญชุ์    ไชยมา
1/14  
8 54011
 ด.ญ.บัณฑิตา    เฉลิมสุข
1/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8 คน