โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  Nature and Happiness      ระดับชั้น  : ม. 4,5
ครูที่ปรึกษา : ครูแคทลียา สมแปง
สถานที่เรียน :  อาคาร 4 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:12:29 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50113
 นางสาวปาณิสรา    คุณหลัก
5/3  
2 50026
 นางสาวปุณยภา    บัวทอง
5/11  
3 50011
 นางสาวสุรีพรรณ    คำติ๊บ
5/13  
4 50772
 นายญาณวุฒิ    ชัยขาว
5/13  
5 50835
 นางสาวปิยะฉัตร    ปัญญา
5/13  
6 53224
 นายอภิสิทธิ์    ยศสุข
5/13  
7 50217
 นางสาวสุเมธินี    เรืองสุกใสย์
5/14  
8 50351
 นางสาวชนัญธิดา    เขียวหน่อเมือง
5/14  
9 50828
 นางสาวพัชราภรณ์    สิทธิวงค์
5/14  
10 53189
 นางสาวญาณิศา    กันทปา
5/14  
11 50047
 นางสาวกนกพร    แสนกลางเมือง
5/15  
12 53193
 นางสาววิชญาพร    โรจน์วานิช
5/10  
13 53124
 นางสาวจุนัฐฎาย์    ประนันท์คำ
5/10  
14 50010
 นางสาวศศิวิมล    ชินทะวัน
5/6  
15 50086
 นางสาวศุภาพิชญ์    แสนหาญ
5/6  
16 50262
 นางสาวบุณยาพร    เศรษฐรุ่งโรจน์
5/7  
17 50441
 นางสาวธัญจิรา    ทิมประเสริฐ
5/7  
18 50496
 นางสาวอริยะวรรณ    ประพฤติธรรม
5/7  
19 50097
 นางสาวกชกร    เหล็งไทย
5/10  
20 50444
 นางสาววราภัสร์    กุศลงาม
5/10  
21 52737
 นางสาวดลพร    อดดี
5/10  
22 53112
 นางสาวณัฎฐ์ชญา    นันต๊ะภูมิ
5/10  
23 53116
 นางสาวกัลยาวรรณ    วรรณชัย
5/10  
24 53621
 นางสาวภรรตรี    สมฟอง
5/13  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 24 คน