โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ล้านนาศึกษา (ม.ต้น)      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว
สถานที่เรียน :  อาคารเรือนแก้ว วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:36:18 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53987
 ด.ช.โชติ    ชัยดวง
1/13  
2 53804
 ด.ญ.ปภธิดา    นิมิตรปัญญาดี
1/15  
3 53443
 ด.ช.ปรมัตถ์    จืนทอง
1/13  
4 53540
 ด.ญ.มณสิญจ์    สุริยวงศ์
1/12  
5 53560
 ด.ญ.ภัตกัณฐ์ษญา    ปัญญาวัฒน์ธนกุล
1/10  
6 53655
 ด.ช.วรวิทย์    ลุงปั้ง
1/5  
7 53399
 ด.ญ.อมลรดา    เตชะเมา
1/5  
8 53420
 ด.ช.ศุภวิชญ์    สัจจวิโส
1/7  
9 53069
 เด็กชายภูริทัต    อภิชัย
2/13  
10 53089
 เด็กชายก้องภพ    สิงห์ตาแก้ว
2/13  
11 53299
 เด็กหญิงพรลภัสสร    ชูอินทร์
2/13  
12 53302
 เด็กหญิงวรางค์รัตน์    อินต๊ะวิน
2/13  
13 53221
 เด็กชายณัฐวัชร    ศรีทองดี
2/5  
14 53053
 เด็กชายสุวิจักษณ์    สะเภาคำ
2/13  
15 53034
 เด็กชายกันตวัฒน์    งามช่วง
2/13  
16 53018
 เด็กหญิงกวินตรา    นนทพายัพ
2/13  
17 52940
 เด็กชายนภัสดล    บัวโอภาส
2/6  
18 53060
 เด็กหญิงกุลพรภัสร์    พงษ์แสนรักษ์
2/6  
19 53206
 เด็กหญิงตรีทิพย์    เรือนดี
2/6  
20 52515
 เด็กหญิงรสิตา    แสงแก้ว
2/7  
21 52917
 เด็กชายธนภร    บุญสวัสดิ์
2/7  
22 52776
 เด็กชายศรัณยพงศ์    วงค์ขัติย์
2/8  
23 52516
 เด็กชายสิปปกร    เฉนะ
2/13  
24 52853
 เด็กชายนพธรรม    แก้วมูล
2/13  
25 52879
 เด็กชายธนกฤต    สมศรี
2/13  
26 53003
 เด็กชายเกริกเกียรติ    บัวขาว
2/13  
27 52884
 เด็กชายนครธน    มูลไฝ
2/13  
28 52983
 เด็กหญิงชนิสรา    กันทวงค์
2/13  
29 52258
 เด็กชายนรวิชญ์    จันทร์พุธ
3/6  
30 51875
 เด็กหญิงบุณยาพร    พรมมินทร์
3/9  
31 51907
 เด็กชายธีรภัทร    วงค์ใหม่
3/9  
32 52484
 เด็กชายไชยพันธ์    ราชตา
3/14  
33 52021
 เด็กหญิงครองขวัญ    บุญมาปะ
3/7  
34 53846
 เด็กชายพนธกร    ไชยโย
3/14  
35 52191
 เด็กชายตฤณภณ    ไชยมงคล
3/6  
36 52479
 เด็กชายก้อง    นำโชค
3/5  
37 52106
 เด็กชายวีระพงศ์    พลโยธี
3/3  
38 52129
 เด็กชายธนภัทร    บัวริด
3/3  
39 52153
 เด็กชายยศพนธ์    เพชรอินนุรักษ์
3/3  
40 52185
 เด็กชายทักษ์ดนัย    สังฆบุญ
3/3  
41 52202
 เด็กชายกฤษฎีกา    โพธิ์วิจิตร
3/3  
42 52236
 เด็กชายณัฐนันท์    แสงเมือง
3/3  
43 52288
 เด็กชายอินทรนนท์    สัมฤทธิ์
3/3  
44 52070
 เด็กหญิงกนกวรรณ    สีโยยอด
3/4  
45 52062
 เด็กชายชญาพล    ศรีวิชัย
3/5  
46 52404
 เด็กหญิงอภิชญา    แก้วมณีกรณ์
3/5  
47 52418
 เด็กชายรัฐนันท์    อรุณวรพิทักษ์
3/5  
48 52420
 เด็กหญิงจัสมิน    ดอกเกียง
3/5  
49 52422
 เด็กชายปัณณวิชญ์    เลื่อมใจหาญ
3/5  
50 52091
 เด็กชายสุกฤษฎ์    กรรณิกา
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50 คน