โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ธนาคารโรงเรียนสำหรับนักเรียน ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี
สถานที่เรียน :  ห้องธนาคารโรงเรียน อาคาร3ชั้น1 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 12:52:56 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53959
 ด.ญ.ณภัทรชญา    รัตพนัส
1/8  
2 53534
 ด.ช.ภูริวัชญ์    สมานรัตนเสถียร
1/8  
3 53765
 ด.ญ.ชลกร    นาคพิน
1/6  
4 52838
 เด็กหญิงทักษพร    โจว
2/8  
5 52714
 เด็กหญิงจิรัชญา    วันนา
2/10  
6 53050
 เด็กหญิงสิรินดา    เทปิน
2/12  
7 53061
 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทะนะมูล
2/12  
8 52899
 เด็กหญิงธนวรรณ    สุภาชาติ
2/13  
9 53179
 เด็กหญิงอริสรา    บุตรต๊ะ
2/13  
10 52647
 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ดัมม์
2/8  
11 52549
 เด็กหญิงทัตพิชา    พรหมมา
2/8  
12 52665
 เด็กหญิงพลอยทับทิม    ภูสิริพัฒนานนท์
2/2  
13 52945
 เด็กหญิงปภังกร    กาลันศรีมา
2/3  
14 52654
 เด็กหญิงสุรางค์พิมล    ศรีดอนชัย
2/2  
15 53070
 เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์    ใจตา
2/3  
16 53072
 เด็กหญิงภัทราพร    คำเดช
2/3  
17 52911
 เด็กหญิงดลลดา    ชุมรักษา
2/5  
18 53032
 เด็กชายพุฒิพงค์    พฤกษาอารักษ์
2/6  
19 52977
 เด็กหญิงรัตนากร    สมคิด
2/5  
20 52969
 เด็กหญิงปนัดดา    โสมาศรี
2/5  
21 51951
 เด็กหญิงขวัญชนก    สมทัศน์
3/9  
22 51943
 เด็กหญิงไม้ผิว    แมบจันทึก
3/9  
23 51937
 เด็กหญิงปาณปวีณ์    สีลาเม
3/9  
24 51935
 เด็กหญิงวรินลดา    เกียรติชวัลรัตน์
3/9  
25 51905
 เด็กหญิงภิชชญา    มงคลพันธ์
3/9  
26 51819
 เด็กหญิงดรุณรัตน์    จันทรตาคำ
3/9  
27 52194
 เด็กหญิงชนัญชิดา    เพ็ชรเปี่ยม
3/4  
28 52090
 เด็กหญิงวรางคณา    เครือลาว
3/4  
29 52084
 เด็กหญิงพิชญาภา    นิลคำ
3/4  
30 52268
 เด็กหญิงภัทรธิดา    แก้วบุตร
3/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 30 คน