โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ภาษาพาเพลิน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูวิราพร มาสกลาง,ครูอังคณา สุปน
สถานที่เรียน :  ห้อง 821 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 07:45:13 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51528
 น.ส.จรีภรณ์    รัตนสุวรรณ
4/5  
2 51565
 น.ส.ญาตาวีร์    ใจดี
4/4  
3 51548
 นายปฏิพัทธ์    แอคำ
4/4  
4 51546
 นายณฐนน    ออนแนนศรี
4/4  
5 51541
 นายวรภิชาติ    มินประพาฬ
4/4  
6 51524
 น.ส.ศศิญา    เจริญพร
4/4  
7 51519
 นายอัคคัญญ์    กันทะวงค์
4/4  
8 51511
 น.ส.ศุภิสรา    เชิดฟ้อน
4/4  
9 51477
 น.ส.อาภาภัทร    บัวล่าย
4/4  
10 51575
 น.ส.น้ำเพชร    ปันจุติ
4/4  
11 51626
 น.ส.มนต์ทิรา    ภูสิริพัฒนานนท์
4/4  
12 54077
 น.ส.พีชญา    เพียรทรัพย์
4/4  
13 54005
 น.ส.ชนากานต์    กันยาสาย
4/4  
14 53810
 น.ส.กุลจิรา    มูลละ
4/4  
15 53760
 น.ส.นิชนันท์    เอี่ยมราคิน
4/4  
16 53628
 น.ส.อรรัมภา    บุลยเลิศ
4/4  
17 53585
 น.ส.ภัคจีรา    รีวีระกุล
4/4  
18 52510
 น.ส.พิมพ์มาดา    สกุลวัฒนะ
4/4  
19 51652
 นายศราวุทธ    วงค์ป้อ
4/4  
20 51416
 น.ส.กวีรชา    อภิชัญญาณัฐ
4/4  
21 51342
 นายธีรโชติ    อ่อนขาว
4/4  
22 53636
 น.ส.วรรณชนก    อินทร์สิงห์
4/4  
23 50954
 น.ส.นวพร    โอรัตนสถาพร
4/4  
24 51162
 น.ส.ขวัญพิชชา    ทิพย์เนตร
4/4  
25 51185
 น.ส.ปาณรพี    บุญมาเรือง
4/4  
26 51211
 น.ส.ปภาวี    ศรีเมฆ
4/4  
27 51220
 น.ส.นัฐทริกา    จิรวงศ์ญาติ
4/4  
28 51232
 น.ส.ณัฏฐณิชา    ชวลิต
4/4  
29 51233
 นายชนาธิป    หอมสุวรรณ
4/4  
30 51338
 นายวรธนพ์    นุกาศ
4/4  
31 51297
 นายนราวิทย์    วงค์คำ
4/4  
32 51291
 นายนาธาน    ฐานวิเศษ
4/4  
33 51255
 น.ส.วีรินท์    สุภาคำ
4/4  
34 51254
 นายวรพล    แสงโรจน์
4/4  
35 51214
 นายรัชธนนท์    มะโนธรรม
4/4  
36 53114
 นางสาวธนพร    พิลางาม
5/4  
37 53258
 นางสาวพรรณพนัช    ศรีสุพรรณ
5/4  
38 53232
 นางสาวสิรภัทร    ไพคำนาม
5/4  
39 53136
 นางสาวเปี่ยมสุข    ปินอินต๊ะ
5/4  
40 53122
 นางสาวภัณฑิรา    เสนางาม
5/4  
41 53121
 นางสาวสุรภา    หงษ์นวล
5/4  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 41 คน