โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ฝึกสมองประลองปัญญา      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูอรวรรณ คงบรรทัด
สถานที่เรียน :  อาคาร 12 วชิรดารา วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:43:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 50923
 นายภูเบศ    รัตนวรรณี
4/5  
2 51160
 นายกิตติพัทธ์    พงศ์พรรณสาร
4/5  
3 51187
 นายธราธร    หิรัญบดินทร์
4/5  
4 51207
 นายนนทนันท์    หินมาลัย
4/5  
5 51588
 นายธีรภัทร์    พรมศรทัย
4/5  
6 53684
 นายราชพฤกษ์    มลิวงค์
4/5  
7 54100
 น.ส.พลอยแพรวา    หาญกล้า
4/5  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน