โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ดนตรีไทย-พื้นเมือง      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูเศวต รัตนเจริญมิตร
สถานที่เรียน :  ห้องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร6 (ตึกพัชระ) วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 08:24:24 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53609
 น.ส.สิรภัทร    นันทเรืองศรี
4/12  
2 53699
 น.ส.ปาริชาติ    เตชาติ
4/12  
3 53994
 น.ส.ฐิติชญา    ศุภวนานุสรณ์
4/12  
4 51418
 นายพงศพัตน์    ซ่ามยอง
4/15  
5 50586
 นางสาวพลอยจินดาเพชร    เสือมาพะเนา
5/1  
6 50049
 นางสาวจิรัชญา    ถวาย
5/6  
7 50104
 นางสาวมุทิตา    อาจหาญ
5/15  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 7 คน